ผู้ชนะ 10 คิด

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ผู้ชนะ 10 คิด by Mind Map: ผู้ชนะ 10 คิด

1. การคิดเชิงสร้างสรรค์

1.1. คือ การขยายขอบเขตความคิดออกไปจากกรอบความคิดเดิมที่มีอยู่สู่ความคิดใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อค้นหาคำตอบที่ดีที่สุดกับปัญหาที่เกิดขึ้น

1.2. เช่น มณีได้ประดิษฐ์จักรยานปั่นรดนํ้าต้นไม้ เพื่อเป็นการออกกำลังกาย แถมยังได้รดนํ้าต้นไม้ไปพร้อมๆกันอีกด้วย

2. การคิดเชิงประยุกต์

2.1. คือ ความสามารถในการนำเอาสิ่งที่มีอยู่เดิม ไปปรับใช้ประโยชน์ในบริบทใหม่ได้อย่างเหมาะสม โดยยังคงหลักการของสิ่งเดิมไว้

2.2. เช่น การนำเอาขวดพลาสติกมาทำเป็นกระปุกออมสิน

3. การคิดเชิงกลยุทธ์

3.1. คือ ความสามารถในการหาวิธีการหรือทางเลือกที่ดีที่สุด ภายใต้สภาวะต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ

3.2. เช่น ในการอ่านหนังสือต้องอาศัยกลยุทธ์ว่าจะทำอย่างไรที่จะได้อ่านเร็วและมีประสิทธิภาพ

4. การคิดเชิงบูรณาการ

4.1. เช่น การใช้สื่อดนตรีเพื่อบูรณาการในการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทย

4.2. คือ ความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลที่มีความแตกต่างกันเข้าด้วยกัน เพื่อให้เห็นภาพชัดเจน

5. การคิดเชิงอนาคต

5.1. คือ ความสามารถในการฉายภาพแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยใช้หลักคาดการณ์ที่เหมาะสม

5.2. เช่น ได้ตัดสินใจที่จะเก็บออมเงินไว้ในกระปุก เพื่อที่ว่าในอนาคตจะได้เงินเก็บที่ออมไว้เยอะ

6. การคิดเชิงมโนทัศน์

6.1. คือ ความสามารถในการประสานข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่เกี่ยวกับเรื่องหนึ่งเรื่องใดได้อย่างไม่ขัดแย้ง แล้วนำมาสร้างเป็นแนวความคิดรวบยอดหรือกรอบความคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้น

6.2. เช่น มโนทัศน์ของปากกา ไม่ว่าจะเป็นปากกาแดง ปากกาน้ำเงิน ปากกาสีเขียว สีดำ หรือสีอะไรก็แล้วแต่ ล้วนเรียกว่าปากกาทั้งสิ้น ดังนั้นมโนทัศน์คือปาก

7. การคิดเชิงเปรียบเทียบ

7.1. คือ ความสามารถในการพิจารณาเทียบเคียงความเหมือน และความแตกต่างระหว่างสิ่งหนึ่งกับสิ่งอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตอบสนองเป้าหมายที่ต้องการ

7.2. เช่น การเลือกซื้อสินค้าในออนไลน์ ได้มีการเปรียบเทียบราคาของแต่ละร้าน เพื่อที่จะได้ราคาตามที่ต้องการ

8. การคิดเชิงสังเคราะห์

8.1. คือ ความสามารถในการคิดที่ดึงองค์ประกอบต่าง ๆ มาหลอมรวมกันภายใต้โครงร่างใหม่อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างไปจากเดิม

8.2. เช่น มณีอยากทำอาหารจึงได้ไปซื้อวัตถุดิบต่างๆ จากนั้นมาประกอบอาหารที่แสนอร่อยจนไม่สามารถเห็นเค้าโครงวัตถุดิบอีกเลย

9. การคิดเชิงวิเคราะห์

9.1. คือ ความสามารถในการคิดจำแนกแจกแจงองค์ประกอบต่างๆ ของข้อมูลหรือปัญหาต่างๆออกเป็นประเด็นย่อยๆ ในหลายๆแง่มุม แล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ

9.2. เช่น มณีอยากไปปัตตานี จึงได้คิดวิเคราะห์ว่า จากนราธิวาส ถึงปัตตานี โดยใช้เส้นทางปกติกี่ชั่วโมงจะถึงที่หมาย แล้วถ้าไปเส้นทางลัดกี่ชั่วโมงจะถึง จึงได้คำนวณเวลา เพื่อที่จะได้ถึงที่หมายได้เร็วและปลอดภัย

10. การคิดเชิงวิพากษ์

10.1. คือ ความตั้งใจที่จะตัดสินเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยการไม่เห็นคล้อยตามข้ออ้างที่นำเสนอ เพื่อเป็นแนวทางความคิดที่แตกต่าง อันจะนำไปสู่การแสวงหาคำตอบที่สมเหตุสมผลมากกว่าข้ออ้างเดิม

10.2. เช่น มณีอยากซื้อครีมตัวนี้เพราะเห็นสรรพคุณว่าดี แต่มณีได้ดูรีวิวครีมตัวนี้ก่อนที่จะซื้อ เพื่อดูว่าดีจริงตามที่นำเสนอหรือไม่