Ap-N56-K6_Tiền6798

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ap-N56-K6_Tiền6798 by Mind Map: Ap-N56-K6_Tiền6798

1. Hình mẫu chính: Tư vấn viên

2. Cơ hội

3. Động lực

4. STM

5. 6 hình mẫu bán hàng

5.1. Thợ săn

5.2. Họa sĩ

5.3. Diễn viên

5.4. Nhà tư vấn

5.5. Nông dân

5.6. Kiến trúc sư

6. Roam

6.1. Kết quả

6.2. Hành động

7. Vòng lặp hiệu suất

7.1. Tư duy

7.2. Thái độ

7.3. Hành vi quyết định số phận

7.4. Các kĩ năng mềm trọng yếu

8. 7kĩ năng mềm

8.1. Tự tạo động lực

8.2. Giao tiếp

8.3. Hành động

8.3.1. Tư duy phản biện và giải quyết vấn đề

8.4. Làm việc nhóm

8.4.1. Lãnh đạo

8.5. Ra quyết định

8.6. Quản lí thời hạn

9. 12 bước quy trình bán hàng

9.1. Tạo khách hàng tiềm năng

9.2. Phân loại khách hàng tiềm năng

9.3. Chuẩn bị trước khi tiếp cận

9.4. Tiếp cận khách hàng

9.5. Xây dựng lòng tin

9.6. Thuyết trình bán hàng

9.7. Khơi dậy sự quan tâm

9.8. Nỗ lực chốt sale

9.9. Cung cấp dịch vụ

9.10. Nhờ khách hàng giới thiệu

9.11. Quản trị quan hệ khách hàng

9.12. Kêu gọi sự ủng hộ của khách hàng