สังคมสมัยใหม่และความเสี่ยง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สังคมสมัยใหม่และความเสี่ยง by Mind Map: สังคมสมัยใหม่และความเสี่ยง

1. สังคมวัฒนธรรมและความเสี่ยง

1.1. มารยาทและภาษา

1.1.1. พูดไพเราะ

1.1.2. ไม่พูดจาเสียดสี

1.1.3. การแต่งกาย

1.2. ความเสี่ยงทั้งหลายล้วนถูสร้างขึ้น

1.3. การเที่ยวการดื่มแอลกอฮอร์

1.3.1. สุขภาพร่างกาย

1.3.2. ต่อคนรอบข้าง

2. ยุทธศาสตร์ในการปรับตัวให้เข้ากับความเสี่ยง

2.1. การคิดวิเคราะห์

2.1.1. ผลกระทบทีตามมา

2.1.2. การชั่งน้ำหนักจากสถานการ

2.2. การตัดสินใจ

2.3. การสร้างความน่าเชื่อถือ

3. ความเสี่ยงกลุ่มสังคม

3.1. องกรณ์ต่างๆ

3.2. กลุ่มเพื่อน

3.3. สิทธิอำนาจ

3.4. ปัจเจท

4. สภาวะสังคมสมัมใหม่

4.1. เป็นสังคมแบบย่อส่วน

4.2. การรับรู้ข่าวสารรวดเร็ว

4.3. สือสารรวดเร็ว

4.4. ขับเคลือนด้วยเทคโนโลยี

5. ผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรม

5.1. การรับวัฒนธรรมต่างชาติ

5.2. อาชญากรรม

5.3. อุบัติเหตุ

5.4. การเมืองการปกครอง

5.5. ผลกระทบด้านประเพณี

6. วัฒนธรรมสมัยใหม่

6.1. การรับวัฒนธรรม

6.2. ลักษณะสำคัญของวัฒนธรรม

6.3. การถ่ายทอดวัฒนธรรม

7. นายทวินันท์ กุ๊กไชย sec4 วศบ.ไฟฟ้า ปี3