Start up education

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Start up education by Mind Map: Start up education

1. 7 kỹ năng mềm trọng yếu

1.1. Kỹ năng giao tiếp

1.2. Kỹ năng lãnh đạo

1.3. Kỹ năng làm việc nhóm

1.4. Kỹ năng Tư duy phản biện và giải quyết vấn đề

1.5. Kỹ năng đưa ra quyết định

1.6. Kỹ năng quản lý thời hạn

1.7. Kỹ năng tự tạo động lực

2. 6 Hình mẫu bán hàng

2.1. Hình mẫu Thợ săn

2.2. Hình mẫu Họa sĩ

2.3. Hình mẫu Kiến trúc sư

2.4. Hình mẫu Tư vấn viên

2.5. Hình mẫu Diễn Viên

2.6. Hình mẫu Nông dân

3. Room

4. 12 Bước quy trình bán hàng

4.1. 1. Tạo danh sách khách hàng tiềm năng

4.2. 2. Phân loại khách hàng tiềm năng

4.3. 3. Chuẩn bị trước khi tiếp cận

4.4. 4. Tiếp cận khách hàng

4.5. 5. Xây dựng lòng tin

4.6. 6. Khơi dậy sự quan tâm

4.7. 7. Thuyết trình bán hàng

4.8. 8. Nỗ lực chốt sales

4.9. 9. Cung cấp dịch vụ

4.10. 10. Nhờ khách hàng giới thiệu

4.11. 11. Quan trị quan hệ khách hàng

4.12. 12. Kêu gọi sự ủng hộ của khách hàng

5. Vòng lặp hiệu suất

5.1. Tư duy

5.1.1. Thái độ

5.1.1.1. Hành vi vô thức

5.1.1.1.1. Kỹ năng