การเปลี่ยนแปลงองค์กร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การเปลี่ยนแปลงองค์กร by Mind Map: การเปลี่ยนแปลงองค์กร

1. ความได้เปรียบทางการแข่งขันธุรกิจ A

1.1. เพิ่มยอดขาย

1.1.1. พนักงานขาย

1.1.2. เพิ่มปริมาณการซื้อ

1.1.3. ช่องทางออนไลน์

1.2. มุ่งเน้นความแตกต่าง

1.2.1. บริการตอบโจทย์ลูกค้าแต่ละพื้นที่

1.2.2. เน้นภาพลักษณ์ผู้นำตลาด

1.2.3. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

2. ผู้จัดการ A

2.1. ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

2.1.1. ผู้นำยุคใหม่

2.1.1.1. วิธีคิด

2.1.1.2. การทำงานรูปแบบใหม่

2.1.1.3. พฤติกรรมสร้างการเปลี่ยนแปลง

2.1.1.4. สร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง

2.1.2. บทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลง

2.1.2.1. ส่งเสริมสนับสนุนการเปลี่ยนให้เกิดขึ้น

2.1.2.2. ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

2.1.2.3. สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

2.2. กลยุทธ์

2.2.1. มีการกำหนดทิศทางที่ชัดเจน

2.2.2. เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง

2.2.3. ต้องเชื่อมั่น

2.2.4. กำหนดกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง

2.2.4.1. ผู้บริหารให้ความสำคัญ

2.2.4.2. สอดคล้อง/ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลง

2.2.4.3. นำไปสู่การปฏิบัติได้จริง

2.2.4.4. ประเมินผลจากภายนอก/ผู้มีส่วนได้เสีย

2.2.4.5. ติดตามผลและปรับกลยุทธ์

2.3. เทคโนโลยี

2.3.1. เพิ่มประเสิทธิภาพ

2.3.2. ความสะดวก รวดเร็ว

2.3.3. องค์กรให้การสนับสนุน

2.3.4. IT ที่ทันสมัย

2.3.5. พัฒนาพนักงานด้าน IT

2.3.6. นำIT มาใช้ในการทำงาน

2.4. วัฒนธรรมองค์การ

2.4.1. ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทอย่างเคร่งครัด

2.4.2. การมีส่วนร่วม

2.4.3. สอดคล้อง/ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลง

2.4.4. สร้างทัศนคติที่ดี

2.5. การทำงานเป็นทีม

3. ผู้จัดการ B

3.1. ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

3.1.1. เป็นศูนย์รวม

3.1.2. เป็นที่ยอมรับของพนักงาน

3.1.3. ครองใจคน

3.1.4. มีวิสัยทัศน์กว้างไกล

3.1.5. กำหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลง

3.1.6. มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน

3.1.7. กระจายอำนาจ การตัดสินใจ

3.1.8. การสื่อสาร และประสานงานที่มีประสิทธิภาพ

3.2. กลยุทธ์

3.2.1. มีความชัดเจน สามารถปฏิบัติได้จริง

3.2.2. มีการถ่ายทอดให้พนักงานทุกคน

3.2.3. นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน

3.2.4. ความสามารถของผู้บริหาร

3.2.5. การมีส่วนร่วม

3.2.6. กำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

3.2.7. ผู้นำปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่าง

3.3. เทคโนโลยี

3.3.1. ช่วยในการทำงาน รวดเร็ว ทันสถานการณ์

3.3.2. พัฒนานวัตกรรม แอพลิเคชั่น

3.3.3. ใช้IT ในกระบวนการทำงาน

3.4. วัฒนธรรมองค์การ

3.4.1. วัฒนธรรมองค์กรสมัยใหม่ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง

3.4.2. สร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน

3.4.3. สร้างความภาคภูมิใจในององค์กร

3.4.4. คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของพนักงาน

3.4.5. เสริมสร้างทัศนคติที่ดี

3.4.6. ความร่วมมือในการทำงาน

3.4.7. สร้างความรักความสามัคคี

3.5. ความได้เปรียบทางการแข่งขันธุรกิจ B

3.5.1. แสวงหาตลาดใหม่และลูกค้ารายใหม่

3.5.2. มุ่งเน้นการบริหารจัดการต้นทุนที่ต่ำ

3.5.3. สร้างความไว้ใจเชื่อใจ

3.5.4. เน้นการใช้เทคโนโลยีมาใช้กับเทรนด์ใหม่ๆ

4. ผู้จัดการ C

4.1. เทคโนโลยี

4.1.1. IT ในการดำเนินงาน

4.1.2. เทคโนโลยีสมัยใหม่

4.1.3. ประมวลผล รวดเร็ว ถูกต้อง ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย

4.1.4. ส่งเสริมพนักงานพัฒนาความรู้ IT

4.2. ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

4.2.1. ผู้นำที่แตกต่าง มีศักยภาพสูง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

4.2.2. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

4.2.3. เป็นที่ยอมรับนองพนักงาน

4.2.4. เปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วม

4.2.5. กำหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน

4.2.6. สนับสนุน ทุ่มเท ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง

4.2.7. พัฒนาตนเอง

4.2.8. วิธีคิด แนวทางการทำงานรูปแบบใหม่

4.3. กลยุทธ์

4.3.1. กำหนดแผนการดำเนินงานเปลี่ยนแปลง

4.3.2. มีความยืดหยุ่น

4.3.3. นำผลการประเมินองค์กรไปใช้

4.3.3.1. วิเคราะห์ วางแผน กำหนดกลยุทธ์และแนวทางในการดำเนินงาน

4.3.4. ระบบการให้รางวัล เป็นแรงจูงใจ

4.4. วัฒนธรรมองค์การ

4.4.1. สร้างความผูกพันกับองค์กรและหน้าที่

4.4.1.1. พนักงานมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เสนอความคิดและแก้ไขปัญหา

4.4.2. ทัศนคติที่ดีในการทำงาน

4.4.2.1. กิจกรรมต่างๆในองค์กร

4.4.3. สร้างความจงรักภักดีกับองค์กร

4.4.4. เน้นการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท

4.4.5. สร้างวัฒนธรรมใหม่ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

4.5. ความได้เปรียบทางการแข่งขันธุรกิจ C

4.5.1. สร้างความแตกต่าง

4.5.1.1. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย รวดเร็ว

4.5.1.2. บริการผ่านช่องทางออนไลน์

4.5.1.3. ความสะดวก สบาย มีจุดการบริการด้วยตนเอง

4.5.1.4. สร้างความเชื่อใจไว้ใจ