SỰ LƯỜI NHÁT CỦA BẢN THÂN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SỰ LƯỜI NHÁT CỦA BẢN THÂN by Mind Map: SỰ LƯỜI NHÁT CỦA BẢN THÂN

1. bản thân cá nhân mình bị lười và bị tụt lại phía sau các bạn ở năm đầu của đại học

2. Được tìm thấy ở chính bản thân mình.

3. Chính bản thân đã phát hiện ra vấn đề.

4. Lúc đang theo học ở đai học vào năm nhất.Đặc biệt là lúc nhận ra mình bị điểm kém ở cuối kì

5. Do bản thân ỉ lại quá nhiều vào bạn bè, do chưa có tinh thần tự giác và chưa biết làm chủ bản thân, đi chơi nhiều nơi dẫn đến sao nhãn việc học.

6. Khiến bản thân bị điểm kém 2 môn và buộc phải học lại 2 môn đó vào kì sau