KIẾN THỨC NGỮ VĂN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KIẾN THỨC NGỮ VĂN by Mind Map: KIẾN THỨC NGỮ VĂN

1. Tri thức đọc hiểu

1.1. tRUYỀN THUYẾT

1.2. nHÂN VẬT

1.3. cỐT TRUYỆN

2. Tri thức TV

2.1. Từ

2.1.1. Từ đơn

2.1.2. Từ phức

2.1.2.1. Từ ghép

2.1.2.2. Từ láy

2.2. Thành ngữ