Bánh chưng, bánh giầy

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Bánh chưng, bánh giầy by Mind Map: Bánh chưng, bánh giầy

1. Tìm hiểu chung

2. Phương thức biểu đạt

3. Thể loại truyền thuyết

4. Ngôi kể số 3

5. Đọc hiểu văn bản

6. Tổng kết

7. 1. Vua hùng chọn người nối ngôi

8. 2. Cuộc đua tài dân lễ vật

9. 1. Các Lang

10. 2. Lang Liêu

11. 3. Kết quả

12. 1. Ý nghĩa

13. 2. Gía trị nghệ thuật