พระนครศรีอยุธยา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
พระนครศรีอยุธยา by Mind Map: พระนครศรีอยุธยา

1. จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดหนึ่งใน ภาคกลางของประเทศไทย  เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมา ยาวนาน เป็นศูนย์กลางความเจริญในอดีต มีเนื้อที่ ประมาณ 2,547.616 ตารางกิโลเมตร หรือ1,597,900 ไร่

2. อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ: จังหวัดอ่างทองและ ลพบุรี ทิศใต้: จังหวัดนครปฐม นนทบุรีและปทุมธานี ทิศตะวันออก: จังหวัดสระบุรี ทิศตะวันตก: จังหวัดสุพรรณบุรี

3. ทรัพยากรน้ำ แม่น้ำสำคัญที่ไหลผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกอบด้วย

3.1. แม่น้ำป่าสัก

3.2. แม่น้ำลพบุรี

3.3. แม่น้ำน้อย

3.4. แม่น้ำเจ้าพระยา

4. ลักษณะภูมิอากาศ มีลักษณะร้อนชื้นอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม 2 ฤดู คือ 1.มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดีย ทำให้เกิดฝนตกชุกเป็นเวลานาน 2.มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีน ทำให้เกิดอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง

5. ลักษณะทางธรณีวิทยา ตะกอนชายฝั่งทะเลโดนอิทธิพลของ น้ำขึ้นน้ำลงดินเหนียวทรายแป้งและ รายละเอียดของพื้นที่ลากน้ำขึ้นพบ บริเวณตอนล่างของจังหวัดเขต อำเภอพระนครศรีอยุธยา บางไทรบางบาล บางปะอิน ผักไห่ ลาดบัวหลวง วังน้อย เสนา บางซ้ายและอุทัย

6. ทรัพยากรดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบว่ามี ทรัพยากรดินอยู่ทั้งหมด 12 ชุดดินมีเนื้อที่ประมาณ 1,581,721ไร่ หรือ97.987%ของพื้นที่ทั้งหมด และมีพื้นที่เบ็ดเตล็ด 1 ประเภท มี เนื้อที่ประมาณ 16,188 ไร่ หรือ 1.013% ของพื้นที่ทั้งหมด

7. ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบน้ำท่วมถึงที่เกิดจากการ ทับถมของตะกอนที่ถูกพัดพามา โดยแม่น้ำเป็นส่วนหนึ่งของที่ราบกว้าง ใหญ่ของภาคกลาง และพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนาไม่มีภูเขาไม่มีพื้นที่ป่าไม้