Phân biệt các bản kế hoạch

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Phân biệt các bản kế hoạch by Mind Map: Phân biệt các bản kế hoạch

1. Kế hoạch của giáo dục tổ chức chuyên môn

1.1. Bước 1: Phân tích đặc điểm tình hình

1.2. Bước 2: Xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch tổ chức các hoạch động giáo dục của tổ chuyên môn

1.3. Bước 3: Rà soát , hoàn thiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn

1.4. Bước 4: Phê duyệt và triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn

2. Kế hoạch bài dạy của giáo viên

2.1. Bước 1: Xác định mục tiêu của kế hoạch bài dạy

2.2. Bước 2: Xác định chuỗi hoạt động của kế hoạch bài dạy và mục tiêu của hoạt động

2.3. Bước 3: Xây dựng các hoạt động dạy học cụ thể

2.4. Bước 4: Hoàn thiện kế hoạch bài dạy

3. Kế hoạch giáo dục của người giáo viên

3.1. Bước 1: Xác định nhiệm vụ /nội dung công việc

3.2. Bước 2: Xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên.

3.3. Bước 3: Tổ chức thức hiện

3.4. Bước 4: Đánh giá và hoàn thiện kế hoạch.