Charles Fourier

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Charles Fourier by Mind Map: Charles Fourier

1. Thành phần giai cấp trong Xã hội: Trí thức tiểu tư sản. (Tuy nhiên thuở ấu thơ ông được mẹ, vốn là quý tộc dạy dỗ).

2. Đánh giá về Chủ nghĩa tư bản

2.1. Một xã hội không công bằng: Có sự tương phản sâu sắc giữa cảnh giàu có xa hoa của 1 số người và sự bần cùng, đau khổ của đa số người khác.

2.2. Thị trường rối loạn, người lao động bị bần cùng hóa

2.3. Phê phán xã hội tư sản 1 cách sâu sắc "Sự nghèo khổ sinh ra từ chính sự thừa thãi". Hạn chế, bắt bẻ, phiền phức đối với người nghèo.

2.4. Phê phán gay gắt hôn nhân tư sản: Làm phụ nữ mất quyền bình đẳng, thực tế hôn nhân là giao kèo buôn bán.

3. Mong muốn xây dựng 1 xã hội

3.1. Về kinh tế: Loại hình sản xuất chính: Công nghiệp kết hợp nông nghiệp (hệ thống công nghiệp mới hay chủ nghĩa công nghiệp mới). Làm việc có niềm vui và cống hiến, làm việc chung và lao động chung. Mục tiêu: Tạo ra sản phẩm dư thừa, không giới hạn phân phối.

3.2. Về chính trị: Thời kì mới "Xã hội hài hòa" trong đó có sự thống nhất giữa lợi ích cá nhân và lợi ích của tập thể trên cơ sở tổ chức các hiệp hội làm ăn tập thể (Phalanx).

3.3. Về xã hội: Phân phối lao động và lợi ích công bằng, bình đẳng. Là một xã hội khiến tất cả năng lực của con người được hoàn thiện. Mỗi cá nhân sẽ phát triển tới mức chưa từng thấy.

4. Biện pháp thay đổi xã hội đang sống

4.1. Kiến thức mà ông thu thập được qua quá trình nghiên cứu, quan sát về đời sống kinh tế, chính trị, xã hội đã giúp tích ông tích lũy thêm tri thức, hiểu biết. Ông đã tạo ra học thuyết của riêng mình để nhìn thấy sự thay đổi, biến hóa liên tục của xã hội mình đang sống.

4.1.1. Ông đã hướng đến thay đổi xã hội đang sống bằng phương pháp Giáo dục tự chuyển hóa: tuyên truyền học thức, giải thích về quan điểm của bản thân bằng phương pháp hòa bình.

4.1.2. Gửi kế hoạch xây dựng các Phalanges tới các nhà tư bản với hy vọng xã hội mới sẽ thành hiện thực.