Get Started. It's Free
or sign up with your email address
พลังงานทดแทน by Mind Map: พลังงานทดแทน

1. แหล่งพลังงานหมุนเวียน

1.1. พลังงานลม

1.2. พลังงานเเสงอาทิตย์

1.3. พลังงานลม

1.4. พลังงานความร้อนใต้พิภพ

1.5. พลังงานคลื่น

1.6. พลังงานชีวมวล

2. แหล่งพลังงานสิ้นเปลือง

2.1. เชื้อเพลิงฟอสซิล

3. ภาวะโลกร้อน

3.1. ตัวอย่างการป้องกันภาววะโลกร้อน

3.1.1. เปลี่ยนมาใช้พลังงานเเสงอาทิตย์แทนกระเเสไฟฟ้า

3.1.2. ใช้พลังงานลมมาทดเเทนการใช้มอเตอร์ในการบำบัดน้ำ

3.1.3. ใช้เทคโนโลยีในการแปรรูปขยะ

3.2. การที่อุณภูมิโลกเพิ่มขึ้นจากสภาวะเรือนกระจก

4. พลังงานมีหน่วย

4.1. จูล

5. แหล่งพลังงานต้นกำเนิด

5.1. ดวงอาทิตย์

5.2. พลังงานความร้อนใต้พิภพ

5.3. ปฏิกิริยาของธาตุต่างๆ

6. การเปลี่ยนรูปและประสิทธิภาพของพลังงาน

6.1. พลังงานที่เปลี่ยนรูปอีกรูปหนึ่งเป็นอีกรูปหนึ่ง

6.2. พลังงานมีค่าคงที่ตลอดการเปลี่ยนรูป

7. การจำแนกแหล่งพลังงาน

7.1. จำเเนกตามธรรมชาติของเเหล่งพลังงาน

7.1.1. พลังงานนอกรูปแบบ

7.1.1.1. มีลักษณะการผลิตที่ใช้เทคโนโลยี

7.1.2. พลังงานในรูปแบบ

7.1.2.1. มีลักษณะการผลิตเป็นระบบศูนย์กลางขนาดใหญ่

7.2. จำแนกตามแหล่งที่ได้มาของพลังงาน

7.2.1. พลังงานปฐมภูมิ

7.2.2. พลังงานทุติยภูมิ

7.3. จำเเนกตามลักษณะการใช้พลังงาน

7.3.1. พลังงานสิ้นเปลือง

7.3.2. พลังงานหมุนเวียน

8. พลังงาน

8.1. ความสามารถในตัวเอง

9. ก๊าช

9.1. ก๊าชปิโตเลียม ก๊าชหุงต้ม

10. น้ำมันเชื้อเพลิง

10.1. ก๊าช น้ำมันดีเซล ฯลฯ

11. เชื้อเพลิง

11.1. ถ่านหิน ก๊าชธรรมชาติ

12. พลังงานสิ้นเปลือง

12.1. ใช้แล้วหมดไป

13. พลังงานหมุนเวียน

13.1. ใช้เเล้วสามารถนำกับมาใช้ได้ใหม่

14. พลังงานทดแทน

14.1. พลังงานที่นำมาใช้เเทนน้ำมันเชื้อเพลิง