จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ by Mind Map: จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

1. ความเป็นส่วนตัว (Information privacy)

1.1. สิทธิ์ในการอนุญาตหรือไม่อนุญาต

1.1.1. การเข้าไปดูข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อเข้าไปใช้บริการบนเว็บไซต์

1.2. สิทธิ์ในการถูกเฝ้าดูการติดตามความเคลื่อนไหวของพฤติกรรมบุคคล

1.2.1. ทำให้เสียความเป็นส่วนตัวผิดจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.3. สิทธิ์ในข้อมูลส่วนตัว

1.3.1. ข้อมูลส่วนตัวที่ลงทะเบียนก่อนเข้าใช้หากผู้ให้บริการไม่ดีอาจจะขโมยข้อมูลผู้ลงทะเบียน

2. การเข้าถึงข้อมูล (Data accessibility

2.1. การใช้งานโปรแกรมจะมีการกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งานขึ้นอยู่กับระดับความสำคัญ

3. ความถูกต้อง (Information accuracy)

3.1. การจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องและน่าเชื่อถือจะต้องตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียด

4. ความเป็นเจ้าของ (Information property)

4.1. สิทธิ์ความเป็นเจ้าของ

4.2. ฟรีแวร์

4.2.1. โปรแกรมที่สามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้ฟรีและสามารถคัดลอกเผยแพร่ให้ผู้อื่น

4.3. แชร์แวร์

4.3.1. โปรแกรมรุ่นทดลองให้ทดลองก่อนตัดสินใจซื้อ

4.4. เดโมแวร์

4.4.1. โปรแกรมทดลองใช้แต่มีขอบเขตในการใช้