Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

100-vis af aktiviteter med Skoletube by Mind Map: 100-vis af aktiviteter med Skoletube
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

100-vis af aktiviteter med Skoletube

Fra Fælles Mål 2009; It- og mediekompetencer. "Eleverne skal i højere grad sættes i stand til at deltage frem for at modtage, så de derigennem kan udvikle sig som aktive medborgere. Digitaliseringen vil kunne bidrage til, at skolelivet og skoleaktiviteterne ikke er bundet til det konkrete klasseværelse og et stramt fastlagt tidsforløb." "Videnssamfundets vægtning af uformelle læringstilgange betyder bl.a., at skolen kan og bør støtte, at eleverne får øget indflydelse på deres egne læreprocesser. I disse processer kan digitaliseringen og web 2.0 medvirke til, at eleverne opøver kompetencer i selvstyring, og derved skabe rum for, at elevernes uformelle og fritidsbaserede omgang med it aktivt kommer til at indgå i tilrettelæggelsen af skolens dagligdag." "Med udgangspunkt i elevernes rolle som brugere af it, og set i lyset af udviklingen af web 2.0, inddrages følgende fire temaer i den faglige og tværfaglige undervisning. Informationssøgning og -indsamling Produktion og formidling Analyse Kommunikation, vidensdeling og samarbejde. De fire temaer inddrages med henblik på at facilitere elevernes læreprocesser og skabe bedre læringsresultater og for at understøtte, at eleverne tilegner sig digital dannelse. Temaerne vil optræde i forskellige former for anvendelsen af it i de enkelte fag."

Dansk

Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel identitet. Faget skal fremme elevernes indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og historiske forståelse.

indskolingen

mellemtrinnet

overbygningen

Elever i overbygningen er mere fortrolige med teknikken og kan derfor koncentrere sig om indholdet. De må jf fagmål for dansk kunne udtrykke sig, og have en god forståelse for litterære genrer. Derfor kan de fint arbejde med produktioner af både fiktiv og faktiv karakter.

Se mere på Skoletube

Tysk

Myna eller Audacity

Engelsk

Sådan underviser jeg

ved at vise hvordan vi gør, giver vi også andre mulighed for at reflektere over hvordan de gør.

Engelsk som lektie

I stedet for at låse sig fast på at lektier er noget man enten læser eller skriver, så er her et forfriskende anderledes bud.

Sketch som animation

Pixton: tegneserie som fortælling

Kombinationen af tekst og tegninger er super stærk til at fortælle med. Her er det en lille engelsk historie,

Matematik

Lektiehjælp

Med skræmoptageren er det muligt for læreren at lave en lille vejledning til hvordan eleven kan løse en given opgave.  

Eleven forklarer

Se mere på Skoletube

Fysik/Kemi

Formålet med undervisningen i fysik/kemi er, at eleverne tilegner sig viden om vigtige fysiske og kemiske forhold i naturen og teknikken med vægt på forståelse af grundlæggende fysiske og kemiske begreber og sammenhænge samt viden om anvendelser af fysik og kemi. Undervisningen skal give eleverne fortrolighed med naturvidenskabelige arbejdsformer og betragtningsmåder og indblik i, hvordan fysik og kemi – og forskning i fagene – i samspil med de øvrige naturfag bidrager til vores forståelse af verden. Stk. 2. Undervisningen skal anvende varierede arbejdsformer og i vidt omfang bygge på elevernes egne iagttagelser og undersøgelser, bl.a. ved laboratoriearbejde. Undervisningen skal udvikle elevernes interesse og nysgerrighed over for fysik, kemi, naturvidenskab og teknologi og give dem lyst til at lære mere. Stk. 3. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne erkender, at naturvidenskab og teknologi er en del af vores kultur og verdensbillede. Elevernes ansvarlighed over for naturen og brugen af naturressourcer og teknik skal videreudvikles, så de får tillid til egne muligheder for stillingtagen og handlen i forhold til spørgsmål om menneskets samspil med naturen – lokalt og globalt.

Acetone og plast

Forsøg med syrer

Optag forsøg

Inspiration til forsøg

Se mere på Skoletube

Idræt

Dans

Fægtning

Opvarmning

Cheerleaders

Inspiration og videndeling

Film kan også bruges som inspiration til at reflekere over egne forhold.

Historie

Formålet med undervisningen er at udvikle elevernes kronologiske overblik, styrke deres viden om og forståelse af historiske sammenhænge og øve dem i at bruge denne forståelse i deres hverdags- og samfundsliv. Undervisningen skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og historie, jf. folkeskolelovens formålsbestemmelse. Stk. 2. Ved at arbejde med udvikling og sammenhænge i det historiske forløb skal eleverne udbygge deres indsigt i menneskers liv og livsvilkår gennem tiderne. Herved skal de videreudvikle deres viden om, forståelse af og holdninger til egen kultur, andre kulturer samt menneskers samspil med naturen. Undervisningen skal give eleverne mulighed for overblik over og fordybelse i historiske kundskabsområder og styrke deres indsigt i kontinuitet og forandring. Stk. 3. Undervisningen skal styrke elevernes historiske bevidsthed og identitet og give dem indsigt i, hvordan de selv, deres livsvilkår og samfund er historieskabte, og give dem forudsætninger for at forstå deres samtid og reflektere over deres handlemuligheder. Undervisningen skal stimulere elevernes evne til indlevelse, analyse og vurdering og fremme deres lyst til at formulere historiske fortællinger på baggrund af tilegnet viden.

Animationsfilm

Freedom Fighters tager afsæt i opgaven kulturmøder. Eleverne har taget udgangspunkt i besættelsestiden og lavet en film i deres fortolkning af fortiden. Faghæftet for historie: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at analysere eksempler på brug af historie fra alle perioder definere almindeligt brugte historiske begreber og anvende kildekritik indkredse historiske emner og temaer og indgå i dialog herom formulere relevante spørgsmål til emner og temaer og begrunde mulige løsningsforslag søge oplysninger i forskellige fremstillinger og ved hjælp af historiske begreber og metoder og at bearbejde disse oplysninger vurdere troværdighed af forskellige fremstillinger, som gives af fortiden udforme historiske fortællinger, der tolker dele af historiens udviklingsforløb.

Præsentationer

9.april 1940

Kvinde der beskriver sin oplevelse d.9.april 1940

Vikingerne

Forrygende interview med et par vikinger der lige kom forbi. Genreblandingen er super.

Børn i gamle dage

Se mere på Skoletube

Geografi

Præsentationer

Eleven kan udgive sine præsentationer fra fx PowerPoint på Skoletube. Derved kan andre se præsentationen, de kan downloade den, og vi kan embedde den ind i andre materialer, fx en Wix eller på en blog.

Fremlæggelse om New Zealand

Feltopgaver

Tubestory om Brasilien

Computerspil: Præsentation af et klimaspil

En engelsksproget præsentation af et dansk forløb med spillet "Klimamysteriet"

Podcast om Indien

Se mere på Skoletube

Kristendomskundskab

Animationsfilm

Den ubarmhjertige mand

Juleevangeliet som stangdukketeater

Se mere på Skoletube

Hjemkundskab

Madlavning for mænd

Interview i burgerbar

Rap om hjemkundskab

Et anderledes rap med mad som omdrejningspunkt.

Håndarbejde

Køleskabsmagneter

Animationsfilm med filtede dukker

Se mere på Skoletube

Musik

Morgensang

Du kan udgive en præsentation fx fra PowerPoint, Google Docs eller OpenOffice på Skoletube. Præsentationen kan fx rumme et vers fra en morgensang på hver side. Så slipper musiklæreren for at kopiere en transperant, og andre lærere kan også forberede sangen på klassen.

Egne sange

Flot sang som eleverne selv har lavet. Så er det jo rart at man med et videokamera kan forevige fremførelsen.

Koncerter

Instruktionsfilm

Se mere på Skoletube

Sløjd

Inspiration

Opskrift og vejledning

Biologi

naturoptagelser

Biologirapport om bakterier

Spireforsøg med pralbønner

Præsentation om produktion af agurker

Se mere på Skoletube

Drama

Optag skuespil

Teatersport

Gæt med kroppen

Eleven skal vise en kendt person, et dyr eller en stemning med sin krop. Filmen lægges på klassens kanal med en titel og beskrivelse der ikke afslører det der skal gættes. Kommentarfeltet bruges til at gætte med.

Billedkunst

Videokunst

Tegnefilm / eventyr?

Se mere på Skoletube

Natur / teknik

Naturoptagelse

Samfundsfag

Debat

Interview

Nydeligt eksempel på kombinationen af baggrundsmusik og dialog mellem studievært og gæst.

Fremlægning af et begreb

Ytringsfrihed. Her er værktøjet brugt til at lave en præsentation af et fagligt begreb , her ytringsfrihed.

Verden i Danmark

En fin lille præsentation uden ord men med musik og billeder.

Amnesty International

EKSTRA

Værktøjer på Skoletube

Inspirationshæftet om Skoletube

Videovejledninger om Skoletube

Link til Lær IT, hvor du finder videovejledninger til alle de funktioner der danner grundlag for de eksempler du ser i dette mind map. Så er du dækket godt ind.