پایانامه

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
پایانامه by Mind Map: پایانامه

1. پیشینه

1.1. متن کاوی

1.1.1. تاریخچه

1.1.2. امبدینگ

1.1.2.1. BOW

1.1.2.2. word2Vec

1.1.2.3. ?

1.2. اهمیت یابی

1.2.1. کلیدواژه

1.2.2. خلاصه سازی

1.3. مدل سازی شبکه

1.3.1. تفت دادن بیسیک شبکه و گراف

1.3.1.1. تاریخچه گراف

1.3.2. تاریخچه تحلیل اهمیت

2. روش شناسی پژوهش

2.1. مدل سازی شبکه ای از قران

2.1.1. نودها

2.1.1.1. انسانی

2.1.1.1.1. پزوهشگران قرانی

2.1.1.2. ماشینی

2.1.1.2.1. لما

2.1.1.2.2. روت

2.1.1.2.3. تمیزکاری ها (Steam)

2.1.2. یالها

2.1.2.1. شباهت ها

2.1.2.2. با هم آیی

2.1.2.3. تعلق

2.1.3. اطلس جامع قرآنی

2.2. آنالیز

2.2.1. اسما الهی

2.2.1.1. کارهای آماری

2.2.1.1.1. همبستگی

2.2.1.1.2. نرمالیزشن

2.2.2. تحلیل اهمیت در شبکه

2.2.2.1. الگوریتم

2.2.2.1.1. درجه

2.2.2.1.2. نزدیکی

2.2.2.1.3. بینابینی

2.2.2.1.4. پیج رنک

2.3. مصورسازی

2.3.1. کتابخانه ها

2.3.1.1. پیج رنک

2.3.1.1.1. پلات لی

2.3.1.2. ابر کلمه

2.3.1.3. amChart

2.3.2. گفی

2.3.3. راه اندازی لوکال

3. یافته های پژوهش

3.1. نتایج تحلیل اهمیت سوره ...

3.2. سامانه تحلیل شبکه های قرآنی

3.2.1. داشبورد

3.3. شبکه ها

3.3.1. لما ها

3.3.2. ریشه ها

3.3.3. شباهت آیات

3.3.4. تگ ها

3.3.5. موجودیت ها

3.3.6. سوره ها