Get Started. It's Free
or sign up with your email address
VĂN BẢN by Mind Map: VĂN BẢN

1. Khái niệm

1.1. Sản phẩm của hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

1.2. Gồm 1 hay nhiều câu, đoạn

2. Đặc điểm

2.1. Sự liên kết

2.2. Thể hiện một chủ đề

2.3. Hoàn chỉnh về nội dung: nhan đề, kết thúc,...

2.4. Mục đích giao tiếp nhất định

3. Các loại văn bản

3.1. Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt

3.2. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

3.3. Phong cách ngôn ngữ khoa học

3.4. Phong cách ngôn ngữ hành chính

3.5. Phong cách ngôn ngữ chính luận

3.6. Phong cách ngôn ngữ báo chí