เนื้อเยื่อพืช

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
เนื้อเยื่อพืช by Mind Map: เนื้อเยื่อพืช

1. ทำให้พืชเจริญเติบโตทางด้านความสูงหรือส่วนต่างๆที่มีความยาว Ex ลำต้น กิ่งก้าน หรือ ราก ทั้งนี้เป็นลักษณะของการเจริญเติบโตปฐมภูมิ ซึ่งแบ่งได้ 2 กลุ่มตามตำแหน่งที่เกิดขึ้น

1.1. เนื้อเยื่อเจริญปลายยอด

1.2. เนื้อเยื่อเจริญปลายราก

2. เกิดจากการแบ่งเซลล์ของเซลล์เจริญมีการเปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล์และเนื้อเยื่อชนิดต่างๆตามตำแหน่งและหน้าที่ของอวัยวะพืช แบ่งเป็น 3 กลุ่ม

2.1. ระบบเนื้อเยื่อผิว

2.1.1. epidermis

2.1.2. Cork

2.2. ระบบเนื้อเยื้อพื้น

2.2.1. Parenchyma

2.2.1.1. คือเนื้อเยื่อพื้นฐาน ส่วนมากที่พบมักดป็นองค์ประกอบหลักของอวัยวะหรือโครงสร้างต่างๆของพืช เช่น ไส้ไม้ และ คอเท็กในลำต้น หรือ ราก ส่วนที่เป็นเนื้อนุ่มหรือส่วนที่รับประทานได้ของผลไม้ส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อเยื่อ Parenchyma

2.2.2. Collenchyma

2.2.2.1. ทำหน้าที่ในการให้ความแข็งแรงกับส่วนต่างๆของพืชในระยะการเจริญเติบโตปฐมภูมิ สามารถพบเซลล์ collenchyma ในลำต้นและก้านใบ ซึ้งปกติตำแหน่งที่สามรถพบเนื้อเยื่อนี้ได้มักพบอยู่ชั้นใต้และติดกับเนื้อเยื่อผิว

2.2.3. Sclerenchyma

2.2.3.1. ประกอบขึ้นจากเซลล์ที่ไม่มีชีวิตซึ้งมีการสะสมของเซลล์ทุติยภูมิเนื้อเยื่อมีหน้าที่หลักในการให้ความเเข็งแรงกลับส่วนต่างๆของพืช เซลล์ที่สามารถพบได้ในเนื้อเยื่อนี้แบ่งได้ 2 กลุ่ม

2.2.3.1.1. Fiber

2.2.3.1.2. Sclereid

2.3. ระบบเนื้อเยื่อลำเลียง

2.3.1. Xylem

2.3.1.1. น้ำหรือแร่ธาตุไปยังส่วนต่างๆของพืชผ่านทางเนื้อเยื่อลำเลียงน้ำ

2.3.1.1.1. Vessel

2.3.1.1.2. Trecheid

2.3.2. Phloem

2.3.2.1. เชื่องต่อเนื่องกันเป็นหลอดจากรากถึงต้นและใบจะทำหน้าที่ลำเลียงอาหารที่สังเคราะห์จากใบไปยังส่วนต่างๆผ่านเนื้อเยือ่ลำเลี้ยงอาหาร

2.3.2.1.1. Sieve tube member

2.3.2.1.2. Companion cell

2.3.2.1.3. Parenchyma cells

2.3.2.1.4. Fiber

3. เนื่อเยื่อเจริญ

3.1. เนื้อเยื้อเจริญเป็นเนื้อเยื่อที่เจริญมาตั้งแต่พืชยังเป็นเอ็มบริโอ และจะยังคงอยู่ตลอดชีวิตของพืชนั้นๆ

4. เนื่อเยื่อถาวร