Kế Hoạch HR

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kế Hoạch HR by Mind Map: Kế Hoạch HR

1. TTS Tiếng Nhật

1.1. Task HCVP

1.2. Content

1.2.1. lên nội dung cho web hoctiengnhat

1.2.2. lên nội dung cho web duhocnhat

1.3. task liên quan giảng dạy Tiếng Nhật

2. Tiêu chí tuyển chọn

2.1. Đa nhiệm

2.2. kỹ năng

2.2.1. khả năng viết

2.3. hoạt động

2.4. Thái độ: năng động, nhiệt tình,...

2.5. 2 tuần trải nghiệm -> feedback

2.6. động lực

2.7. năng lượng

3. Thông tin nhóm

3.1. Phân theo năm/tháng

3.2. format Group TTS Tiếng Thái 2110

4. Nhân sự tiềm năng

4.1. Kim Ngân

4.1.1. Kinh tế QT nguồn nhân lực

4.1.2. tham gia nhiều CTXH

4.1.3. phân tích SPSS

4.1.4. CTV

4.1.5. Muốn tìm công việc chính về mảng HR, học hỏi thêm chuyên môn, kinh nghiệm HR

4.1.6. Tháng 12 kết thúc khóa luận - tháng 3/2022 TN. Có muốn ở lại PN, hiện tại có thời gian Fulltime

5. CV tiếp theo

5.1. App học tiếng

6. Nhân sự

6.1. Tuyển dụng

6.1.1. GV

6.1.2. CTV cho chương trình Du học nghề

6.1.2.1. Tìm ở đâu

6.1.2.2. nội dung tuyển dụng

6.1.2.3. qui trình PV

6.1.2.4. hiểu chương trình

6.1.2.5. đào tạo CTV

6.2. Giáo viên

6.2.1. Profile từng GV

7. CRM quản lý TTS

8. Kênh trao đổi

8.1. họp định kỳ Google Meet

8.2. zoom

9. TTS Tiếng Thái

10. TTS Tiếng Ý