9pixel's task manager

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
9pixel's task manager by Mind Map: 9pixel's task manager

1. Đăng ký

2. Control Panel

3. Cá nhân

3.1. Đăng nhập

3.1.1. Dashboard

3.1.1.1. Công việc của tôi

3.1.1.1.1. Dự án

3.1.1.2. Đào tạo

3.1.1.2.1. Thi nâng hạng

3.1.1.2.2. Học tập

3.1.1.3. Thông tin cá nhân

3.1.1.3.1. Quản lý tài chính

3.1.1.3.2. Quản lý thông tin cá nhân

3.1.1.4. Tìm việc

3.1.1.4.1. Danh sách dự án

3.1.1.5. Hệ thống thông báo

4. Nhóm

4.1. Điều kiện thành lập nhóm: 1. Có ít nhất 1 thành viên có cấp Leader 2. Có từ 2 senior trở lên 3. Các thành viên hoàn thành ít nhất 1 Dự án

5. Server Discord

5.1. Giao tiếp

5.2. Đào tạo

5.3. Bot quản lý

6. Tập huấn offline

7. Cho thuê bản quyền