Pháp Luật

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Pháp Luật by Mind Map: Pháp Luật

1. Đạo đức

2. mối quan hệ của pháp luật và các tổ chức xã hội : cá nhân phải chịu sự giám sát trong việc tuân theo các hiên pháp và pháp luật về việc thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của mình và xử lý theo thẩm quền hoặc yêu cầu, kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền sử lý .Tuy nhiên, thông thường, khi nói đến tổ chức xã hội, người ta thường nhắc tới những thiết chế (chính thức và phi chính thức) hiện diện trong một khu vực thuộc cơ cấu xã hội.