Nội dung hoạch định nhân lực

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Nội dung hoạch định nhân lực by Mind Map: Nội dung hoạch định nhân lực

1. Hoạch định chiến lược nhân lực

1.1. Phân tích môi trường quản trị nhân lực

1.1.1. Liệt kê các yếu tố môi trường

1.1.1.1. Các yếu tố môi trường bên ngoài: quốc tế, vĩ mô, ngành.

1.1.1.2. Các yếu tố môi trường bên trong: Chiến lược kinh doanh, hiện trạng nguồn nhân lực, VH doanh nghiệp, trình độ CN,...

1.1.2. Phân tích các yếu tố môi trường

1.1.3. Tổng hợp phân tích môi trường quản trị nhân lực

1.2. Xây dựng các phương án chiến lược NL

1.2.1. Liệt kê điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức

1.2.2. Xác lập các phương án kết hợp

1.3. Đánh giá và lựa chọn phương án CLNL

1.4. Thiết lập chiến lược nhân lực

2. Hoạch định tác nghiệp nhân lực

2.1. Dự báo nhu cầu nhân lực

2.1.1. Nhu cầu về số lượng

2.1.2. Nhu cầu về chất lượng

2.1.3. Nhu cầu về cơ cấu

2.2. Dự báo khả năng cung ứng nhân lực

2.2.1. Cung nội bộ

2.2.2. Cung thị trường

2.3. Phân tích tương quan cung cầu nhân lực

2.4. Xây dựng kế hoạch tác nghiệp nhân lực

2.4.1. Kế hoạch tổng thể

2.4.2. Kế hoạch chi tiết

2.4.3. Dự trù ngân sách

3. Hoạch định chiến thuật nhân lực (Chính sách nhân lực)

3.1. Các yêu cầu đối với xây dựng chính sách nhân lực

3.1.1. Công bằng; công khai; kịp thời; có lý, có tình; rõ ràng, dễ hiểu

3.2. Nội dung xây dựng chính sách nhân lực

3.3. Một số chính sách nhân lực chủ yếu

3.3.1. Chính sách tuyển dụng nhân lực

3.3.2. Chính sách đào tạo

3.3.3. Chính sách phát triển nhân lực

3.3.4. Chính sách đãi ngộ nhân lực

3.3.5. Chính sách thưởng, phụ cấp, trợ cấp, phúc lợi, thi đua...