Get Started. It's Free
or sign up with your email address
64 bộ ba by Mind Map: 64 bộ ba

1. bộ ba mở đầu

1.1. Đầu 5'/mARN

1.2. mang tín hiệu phiên mã

1.3. mã hóa

1.3.1. nhân sơ: foocmin mêtiônin

1.3.2. nhân thực: axit amin mêtiônin

2. 60 bộ ba

2.1. mã hóa 19 axit amin

3. bộ ba kết thúc

3.1. Đầu 3'/ mARN

3.2. mang tín hiệu kết thúc

3.3. không mã hóa