HIĐRO SUNFUA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
HIĐRO SUNFUA by Mind Map: HIĐRO SUNFUA

1. Tính chất vật lý

1.1. Chất khí, không màu, mùi trứng thối.

1.2. Nặng hơn không khí

1.3. Tan ít trong nước

1.4. Rất độc

2. Tính chất hóa học

2.1. Tính axit yếu

2.1.1. Tan trong nước tạo dung dịch axit yếu

2.1.2. Tác dụng với dung dịch bazơ (có thể tạo 2 muối hidrosunfua và sunfua)

2.2. Tính khử mạnh

2.2.1. Tác dụng với oxi

2.2.2. Tác dụng với clo, brom

3. Trạng thái tự nhiên

3.1. Khí núi lửa, protein bị thối rữa, nước một số suối

4. Điều chế

4.1. Trong CN: không sản xuất

4.2. Trong PTN: Cho muối sunfua tác dụng với axit mạnh (HCl, H2SO4 loãng)

5. Sơ lược về một số muối sunfua