Chính sách quốc phòng và an ninh

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Chính sách quốc phòng và an ninh by Mind Map: Chính sách quốc phòng và an ninh

1. a. Nhiệm vụ

1.1. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh toàn diện.

1.2. Bảo vệ vững chắc chủ quyền , thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN.

1.3. Bảo vệ an ninh chính trị, an ninh kinh tế, văn hóa tư tưởng và an ninh xã hội

1.4. Duy trì trật tự , kỉ cương, an toàn xã hội.

1.5. Góp phần giữ vững ổn định chính trị của đất nước, ngăn chặn, đẩy lùi và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động bất ngờ.

2. b. Vai trò

2.1. Trong chiến tranh: Cả nước hướng vào nhiệm vụ đánh thắng kẻ thù xâm lược để giành độc lập, tự do.

2.2. Trong hòa bình: Xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhưng không lơi lỏng nhiệm vụ bảo vệ vững chắc tổ quốc.

3. c. Phương hướng

3.1. Phát huy sức mạnh tổng hợp khối đại đoàn kết dân tộc

3.2. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại

3.3. Kết hợp quốc phòng với an ninh

3.4. Kết hợp kinh tế xã hội với quốc phòng và an ninh

4. d. Trách nhiệm của công dân

4.1. Tin tưởng vào chính sách quốc phòng an ninh của Đảng và nhà nước.

4.2. Chấp hành pháp nghiêm chính pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự và bí mật quốc gia.

4.3. Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu,thủ đoạn tinh vi của kẻ thù.

4.4. Sẵn sàng tham gia nghĩa vụ quân sự và công tác quốc phòng, an ninh ở nơi cư trú.