Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Chương 2 by Mind Map: Chương 2

1. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh

1.1. Cơ sở thực tiễn

1.1.1. VN cuối thế kỷ 19 - đầu thế kỷ 20

1.1.2. TG cuối 19-20

1.2. Cơ sở lý luận

1.2.1. Giá trị tư tưởng của dân tộc VN

1.2.1.1. Chủ nghĩa yêu nước

1.2.1.2. Kế thừa và phát huy truyền thống HCM

1.2.2. Tinh hoa văn hóa nhân loại

1.2.2.1. Nho giáo - Phật Giáo

1.2.2.2. Chủ nghĩa Mác

1.3. Nhân tố chủ quan

1.3.1. Phong cách HCM

1.3.1.1. Lý tưởng cao đẹp, hoài bão cứu dân cứu nước

1.3.1.2. Bản lĩnh tư duy độc lập

1.3.1.3. Tầm nhìn chiến lược

1.3.1.4. Trung với dân , với nước

1.3.2. Tài năng hoạt động

1.3.2.1. Vốn sống cách mạng phong phú

1.3.2.2. Thấu hiểu văn hóa dân tộc

1.3.2.3. Nhà tổ chức cách mạng vĩ đại

2. Quá trình hình thành

2.1. 5/6/1911

2.1.1. tư tưởng yêu nươc+chí hướng= con đường yêu nước

2.2. 1911-1920

2.2.1. dần hình thành tư tưởng cứu nước giải phóng dân tộc

2.3. 1920-1930

2.3.1. hình thành cơ bản về TT HCM- con đường yêu nước

2.4. 1930-1942

2.4.1. Vượt qua thử thách, giữ vững đường lối, phong trào của cách mạng Việt Nam

2.5. 1941 -nay

2.5.1. TT HCM như kim chỉ nam soi đường cho Đảng, Nhà nước và dân tộc ta

3. Giá trị tư tưởng

3.1. Cách mạng Việt Nam

3.1.1. TT HCM đóng góp vào những thắng lợi bước đầu xây dựng cuộc sống mới ở nước ts

3.1.2. Là kim chỉ nam cho cách mạng nước ta

3.2. Sự tiến bộ của nhân loại

3.2.1. Góp phần mở rộng con đường giải phóng dân tộc, tiến bộ thế giới

3.2.2. Mở ra con đường giải phóng dân tộc