CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC by Mind Map: CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

1. 1. Công việc và chức danh công việc

1.1. Công việc

1.1.1. Khái niệm

1.1.2. Ý nghĩa của công việc

1.2. Chức danh công việc

1.2.1. Khái niệm

1.2.2. Ví dụ về một số chức danh công việc

2. 2. Khái niệm và vai trò của phân tích công việc

2.1. Khái niệm

2.2. Mối quan hệ giữa phân tích công việc và thiết kế công việc

2.3. Các trường hợp cần phân tích công việc

2.4. Vai trò của phân tích công việc

2.4.1. -> Làm cơ sở để

2.4.1.1. Hoạch định nhân lực

2.4.1.2. Tuyển dụng nhân lực

2.4.1.3. Bố trí và sử dụng nhận lực

2.4.1.4. Đào tạo và phát triển nhân lực

2.4.1.5. Đánh giá thực hiện công việc

2.4.1.6. Đãi ngộ nhân lực

3. 3. Sản phẩm của phân tích công việc

3.1. Bản mô tả công việc

3.1.1. Khái niệm: Bản mô tả công việc là một tài liệu mô tả các công việc, nhiệm vụ, trách nhiệm mà một người khi đảm nhiệm vị trí công việc đó phải thực hiện và hoàn thành một cách tốt nhất.

3.1.2. Nội dung: Chức danh, bộ phận, báo cáo.

3.2. Bản tiêu chuẩn công việc

3.2.1. Khái niệm: Bản tiêu chuẩn công việc là văn bản liệt kê tất cả các yêu cầu chủ yếu đối với nhân viên thực hiện công việc. Hay nói khác đi là bản trình bày các điều kiện tiêu chuẩn tối thiểu có thể chấp nhận được mà một người cần phải có để hoàn thành một công việc riêng biệt nào đó.

3.2.2. Nội dung: – Trình độ học vấn – Trình độ chuyên môn – Các kỹ năng cần thiết cho công việc – Kinh nghiệm cần có để thực hiện công việc: thâm niên trong nghề, các thành tích kỷ lục đã đạt được. – Trình độ ngoại ngữ: cần biết ngoại ngữ nào và mức độ. – Các phẩm chất về cá nhân: tuổi đời, sức khỏe, ngoại hình, tham vọng cầu tiến, hoàn cảnh gia đình , nghị lực ,mức độ thích nghi với hoàn cảnh, khả năng làm việc độc lập, khả năng chịu được sự căng thẳng hay áp lực công việc … – Một số các yêu cầu đặc biệt khác cần thiết cho hoàn thành công việc .

4. 4. Quy trình phân tích công việc

4.1. Xác định sự phù hợp của cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của bộ phận với chiến lược kinh doanh

4.2. Lập danh sách các chức danh cần phân tích công việc

4.3. Xác định đối tượng tham gia phân tích công việc

4.4. Thu thập thông tin phân tích công việc

4.5. Xây dựng sản phẩm phân tích công việc

4.6. Ban hành và sử dụng kết quả phân tích công việc

4.7. Điều chỉnh phân tích công việc