Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Đánh giá hd Chiếu phim 25.4 by Mind Map: Đánh giá hd Chiếu phim 25.4
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Đánh giá hd Chiếu phim 25.4

mục đích

môi trường chia sẻ quan điểm

bài viết

tổng quát

bình phim

công cụ search

how

ko khí

thoải mái

hào hứng

vision

kênh truyền thông

hạn chế

góc nhìn hạn hẹp

môi trường

ko khí, vỏ bọc

comfortable

ăn^^

time

đầu giờ, người đến, kỹ thuật

xem phim, 2g

chia sẻ, không gian, ngột ngạt

phim

nội dung

thông tin film, trước, giới thệu điểm nhấn, sau, bài viết tổng quan

solution

short term

time, đúng giờ bắt đầu, ngắt giữa - cao trào- thảo luận

môi trường, trước, chat, giới thiệu, chia sẻ, khơi gợi, chi tiết hay

feedback, hình thức, trực tiếp - chung, individual, tổng hợp, nội dung, không khí, nội dung, sở thích film, đề xuất

phụ trách, CCLI^^

long term

film, chọn phim, "kiếm" người, Hằng, Ái, viết bài, recommend Hà

đối tượng, hobby, tiêu chí, thích chia sẻ, triết lý, nhân văn, báo chí

nhân sự, liên hệ mọi người, gửi mail