Đánh giá hd Chiếu phim 25.4

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Đánh giá hd Chiếu phim 25.4 by Mind Map: Đánh giá hd Chiếu phim 25.4

1. solution

1.1. short term

1.1.1. time

1.1.1.1. đúng giờ bắt đầu

1.1.1.2. ngắt giữa - cao trào- thảo luận

1.1.2. môi trường

1.1.2.1. trước

1.1.2.1.1. chat

1.1.2.2. giới thiệu

1.1.2.3. chia sẻ

1.1.2.3.1. khơi gợi

1.1.2.3.2. chi tiết hay

1.1.3. feedback

1.1.3.1. hình thức

1.1.3.1.1. trực tiếp - chung

1.1.3.1.2. individual

1.1.3.1.3. tổng hợp

1.1.3.2. nội dung

1.1.3.2.1. không khí

1.1.3.2.2. nội dung, sở thích film

1.1.3.2.3. đề xuất

1.1.4. phụ trách

1.1.4.1. CCLI^^

1.2. long term

1.2.1. film

1.2.1.1. chọn phim

1.2.1.1.1. "kiếm" người

1.2.1.2. viết bài

1.2.1.2.1. recommend Hà

1.2.2. đối tượng

1.2.2.1. hobby

1.2.2.2. tiêu chí

1.2.2.2.1. thích chia sẻ

1.2.2.2.2. triết lý

1.2.2.3. nhân văn, báo chí

1.2.3. nhân sự

1.2.3.1. liên hệ mọi người

1.2.3.2. gửi mail

2. mục đích

2.1. môi trường chia sẻ quan điểm

2.2. bài viết

2.2.1. tổng quát

2.2.2. bình phim

2.3. công cụ search

3. how

3.1. ko khí

3.1.1. thoải mái

3.1.2. hào hứng

4. vision

4.1. kênh truyền thông

5. hạn chế

5.1. góc nhìn hạn hẹp

5.2. môi trường

5.2.1. ko khí

5.2.1.1. vỏ bọc

5.2.2. comfortable

5.2.3. ăn^^

5.3. time

5.3.1. đầu giờ

5.3.1.1. người đến

5.3.1.2. kỹ thuật

5.3.2. xem phim

5.3.2.1. 2g

5.3.3. chia sẻ

5.3.3.1. không gian

5.3.3.1.1. ngột ngạt

5.4. phim

5.4.1. nội dung

5.4.2. thông tin film

5.4.2.1. trước

5.4.2.1.1. giới thệu điểm nhấn

5.4.2.2. sau

5.4.2.2.1. bài viết tổng quan