Get Started. It's Free
or sign up with your email address
shop by Mind Map: shop

1. nhập hàng

1.1. tìm hàng

1.1.1. tìm nhà cung cấp mới

1.1.2. tìm tiềm năng của mặt hàng

1.2. đàm phán nhà cung cấp

1.2.1. giá

1.2.2. số lượng

1.2.3. chất lượng mặt hàng

1.3. nhập hàng

1.3.1. check tồn kho

1.3.2. vận chuyển

1.3.3. nhập kho

1.3.3.1. check số lượng khớp thực tế

1.3.3.2. kiểm xoát hàng lỗi đầu vào

2. bán hàng

2.1. quét lại các đơn tồn ngày hôm trước

2.2. in đơn

2.3. phân loại đơn

2.4. đóng gói

2.5. xác nhận đơn đã đóng gói

2.6. giao hàng

2.6.1. xác nhận đã giao hàng với bên vận chuyển (in giấy và kí)

2.7. kiểm tra trạng thái đơn hàng(hoàn, hủy, thành công....)

2.7.1. check với bên vận chuyển hoặc shopee nếu có vấn đề xảy ra với đơn hàng

2.8. trả lời tin nhắn khách hàng

2.9. xem xét và phản hồi đánh giá khách hàng

2.9.1. xin đánh giá 5 sao

2.9.2. hỏi lý do nếu đơn có đánh giá thấp, xử lý và đưa ra bồi thường nếu thực sự lỗi của mình

2.10. nhận hàng hoàn

2.10.1. xác nhận hoàn kho

2.10.2. check với bên vận chuyển nếu có vấn đề

2.11. check đơn delay và hối giao đơn vị vận chuyển

2.12. chạy ads

3. kiểm soát tài chính

3.1. check lãi lỗ

3.2. báo doanh số

3.3. đưa ra phương hướng tiếp theo

3.4. tính toán tiền cố định mỗi tháng