ภูมิศาสตร์ไทย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ภูมิศาสตร์ไทย by Mind Map: ภูมิศาสตร์ไทย

1. จำนวนจังหวัด

1.1. ภาคเหนือ

1.1.1. ๙ จังหวัด

1.2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1.2.1. ๒๐ จังหวัด

1.3. ภาคกลาง

1.3.1. ๒๑ จังหวัด

1.4. ภาคตะวันออก

1.4.1. ๗ จังหวัด

1.5. ภาคตะวันตก

1.5.1. ๕ จังหวัด

1.6. ภาคใต้

1.6.1. ๑๔ จังหวัด

2. ลักษณะภูมิประเทศ

3. ลักษณะภูมิอากาศ

3.1. ร้อนชื้น ฝนตกชุก อุณหภูมิเฉลี่ยสูง

3.1.1. ฤดูฝน

3.1.1.1. ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม

3.1.1.2. ฝนตกชุกมากที่สุดในเดือน สิงหาคมถึงเดือนกันยายน

3.1.2. ฤดูหนาว

3.1.3. ฤดูร้อน

4. การประกอบอาชีพ

4.1. ภาคเหนือ

4.2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4.3. ภาคกลาง

4.4. ภาคตะวันออก

4.5. ภาคตะวันตก

4.6. ภาคใต้