TỔ CHỨC THỰC HIỆN (1)

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TỔ CHỨC THỰC HIỆN (1) by Mind Map: TỔ CHỨC THỰC HIỆN (1)

1. Triển khai dạy học tin học trong nhà trường

1.1. Khối 6 đến khối 9

1.2. GV giảng dạy pp 4t/ năm

2. Sử dụng cổng TTĐT

2.1. Tra cứu thông tin

2.2. Tra cứu văn bản

2.3. Các hoạt động của ngành

3. Triển khai hệ thống Website

3.1. Pemis

3.2. Emis

4. Triển khai hoạt động ứng dụng CNTT trong nhà trường

4.1. Soạn giáo án powerpoint

4.2. E-leading

4.3. Trao đổi thông tin qua zalo

5. Tập huấn các phần mềm cho GV

5.1. zoom

5.2. Google meet

5.3. Sổ liên lạc điện tử

6. Nâng cấp hệ thống thông tin

6.1. Lắp đặt internet

6.2. Bảo trì, sửa chữa máy tính

6.3. Lắp đặt tivi, máy chiếu