Robocon 2013

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Robocon 2013 by Mind Map: Robocon 2013

1. Chiến thuật

1.1. Chưa có

2. Mô hình

2.1. Làm mầm

2.1.1. S >= 5 mầm

2.1.2. h > 500mm

2.1.3. d > 300mm

2.1.4. đáy > 150mm

2.1.5. m =< 300mg

2.1.6. Luôn đứng thẳng

2.2. Làm lá

2.2.1. h = 200mm

2.2.2. d = 250mm

2.2.3. Xốp

2.3. Làm trụ moon

2.3.1. trụ sắt h= 1500mm

2.3.2. mâm gỗ d = 500mm

2.3.3. l = 2700mm

2.4. Làm đai

2.4.1. d = 350mm

2.4.2. h = 50mm

2.4.3. Thép

3. Thời gian

3.1. Vòng thi đấu

3.1.1. Vòng trường

3.1.2. Vòng khu vực

3.1.3. Toàn quốc

3.2. Tiến độ l/v

3.2.1. Ý tưởng

3.2.2. Thiết kế

3.2.3. Làm robot

4. Kinh phí

4.1. Chưa

5. Đo chi tiết sân

5.1. Sân bằng tay

5.1.1. K/c giữa các quà

5.1.2. K/c viền sân và quà

5.2. Sân tự động

5.2.1. K/c các quà

5.2.2. K/c đai đối phương

5.3. K/c Bắn quà

5.4. Khu vực chạy robot

5.4.1. Tay

5.4.2. Tự động