Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Robocon 2013 by Mind Map: Robocon 2013
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Robocon 2013

Chiến thuật

Chưa có

Mô hình

Làm mầm

Làm lá

Làm trụ moon

Làm đai

Thời gian

Vòng thi đấu

Tiến độ l/v

Kinh phí

Chưa

Đo chi tiết sân

Sân bằng tay

Sân tự động

K/c Bắn quà

Khu vực chạy robot