SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI by Mind Map: SỰ HÌNH THÀNH   TRẬT TỰ THẾ GIỚI   MỚI SAU CHIẾN   TRANH THẾ GIỚI   THỨ HAI

1. HỘI NGHỊ IANTA VÀ NHỮNG THỎA THUẬN CỦA BA CƯỜNG QUỐC

1.1. HOÀN CẢNH LỊCH SỬ

1.1.1. 1945, CTTG II sắp kết thúc, nhiều vấn đề được đăt ra

1.1.1.1. Đánh bại các nước phát xít

1.1.1.2. Tổ chức lại thế giới

1.1.1.3. Phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước

1.1.2. Ngày 4 đến 11/02/1945

1.1.2.1. Hội nghị Ianta ở Liên Xô

1.1.2.2. Gồm Liên Xô

1.2. NỘI DUNG CỦA HỘI NGHỊ

1.2.1. Thành lập tổ chức Liên hiệp quốc để duy trì hòa bình, an ninh thế giới

1.2.2. Phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á

1.2.3. Kết thúc chiến tranh. Liên Xô sẽ tham chiến chống Nhật ở châu Á

1.2.4. Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật.

1.3. Ý NGHĨA

1.3.1. Những quyết định của hội nghị Ianta cùng những thỏa thuận sau đó của 3 cường quốc đã trở thành trật tự thế giới mới ( trật tự 2 cực Ianta )

2. SỰ THÀNH LẬP LIÊN HIỆP QUỐC

2.1. SỰ THÀNH LẬP

2.1.1. Từ 25/4 đến 26/6/1945 50 nước họp tị SanPhranxixco (Mỹ)

2.1.2. Ngày 24-10-1945 được coi là "Ngày Liên Hiệp Quốc". Trụ sở đặt tại Niu Ooc ( Mỹ )

2.2. MỤC ĐÍCH

2.2.1. Duy trì hòa bình và an ninh thế giớ

2.2.2. Phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các nước

2.2.3. Tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc

2.3. NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

2.3.1. Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia

2.3.2. Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của các nước

2.3.3. Không can thiệp vào nội bộ các nước.

2.3.4. Giải quyết tranh chấp, xung đột quốc tế bằng phương pháp hòa bình

2.3.5. Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa 5 cường quốc: Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc.

2.4. CƠ CẤU TỔ CHỨC

2.4.1. Các cơ quan chính

2.4.1.1. Đại hội đồng

2.4.1.2. Hội đồng bảo an

2.4.1.3. Ban thư ký

2.4.1.4. Hội đồng kinh tế và xã hội

2.4.1.5. Hội đồng quản thác

2.4.1.6. Tòa án quốc tế

2.5. VAI TRÒ

2.5.1. Tổ chức chuyên môn như : WHO, FAO, UNESCO, UNICEF, ..

2.5.1.1. Là diễn đàn quốc tế, vừa hợp tác vừa đấu tranh nhằm duy trì hòa bình và an ninh thế giới, giữ vai trò quan trọng trong việc giải quyết các tranh chấp và xung đột khu vực

2.5.1.2. Thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế về kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế...giữa các quốc gia

2.5.1.3. Hiện nay, Liên hiệp quốc có 192 thành viên, Việt Nam (thành viên 149) gia nhập Liên hiệp quốc tháng 9/1977.