Khái quát văn học Việt Năm từ CMT8 1945 -> hết TKXX

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Khái quát văn học Việt Năm từ CMT8 1945 -> hết TKXX by Mind Map: Khái quát văn học Việt Năm từ CMT8 1945 -> hết TKXX

1. 1945-1975

1.1. Khái quát

1.1.1. Hoàn cảnh lịch sử, văn hóa, xã hội

1.1.1.1. Vận động, phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng Công sản, thống nhất tư tương, tổ chức và quan niệm mới: nhà văn - chiến sĩ

1.1.1.2. Chiến tranh suốt 30 năm->tác động mạnh mẽ, sâu sắc tới đời sống vật chất và tin thần dân tộc

1.1.1.3. Điều kiên giao lưu văn nước ngoài còn hạn chế

1.1.2. Những chặng đường phát triển

1.1.2.1. 1945-1964

1.1.2.1.1. Phản ánh niềm vui nước nhà độc lập, cuộc kháng chiến chống Pháp, niềm tự hào dân tộc, niềm tin tương lai tất thắng

1.1.2.1.2. Thể loại:

1.1.2.2. 1955-1964

1.1.2.2.1. Ca ngợi công cuộc xây dựng XHCN ở miền Bắc, đấu tranh thống nhất đất nước, nổi đau 2 miền bị chia cắt

1.1.2.2.2. Thể loại:

1.1.2.3. 1965-1975

1.1.2.3.1. Cuộc kháng chiến chống Mĩ, ca ngợi tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

1.1.2.3.2. Thể loại:

1.1.2.4. Thành tựu

1.1.2.4.1. Thực hiện xuất sắc nhiệm vụ lịch sử

1.1.2.4.2. Tiếp nối và phát huy truyền thống tư tưởng lớn (nhân đạo, chủ nghĩa yêu nước, anh hùng)

1.1.2.5. Hạn chế

1.1.2.5.1. còn đơn giản và phiến diện

1.1.2.5.2. phong cách vẫn chưa được phát huy

1.1.2.6. Văn học vùng địch tạm chiếm

1.1.2.6.1. văn học yêu nước tuy bị đàn áp nhưng vẫn tồn tại, tùy hoàn cảnh lúc lắng xuống lúc bùng lên cùng với tác phẩm chiến đấu với kẻ thù

1.2. Những đặc điểm cơ bản

1.2.1. Chủ yếu vận động theo hướng CM hóa, gắn bó với vận mệnh chung của đất nước

1.2.1.1. Theo mô hình "Văn hóa nghệ thuật cũng là mặt trận"(Hồ Chí Minh)

1.2.1.1.1. Hiện thực đời sống

1.2.1.2. Tư tưởng cách mạng

1.2.1.2.1. vận động và phát triển từng chặng đường lịch sử

1.2.2. Hướng về đại chúng

1.2.2.1. Đối tượng chính là nhân dân lao động

1.2.2.2. giản dị, dễ hiểu, ngắn gọn, rõ ràng

1.2.3. Chủ yếu khuynh hướng sử thi, cảm hứng lãng mạn

1.2.3.1. Khuynh hướng sử thi

1.2.3.2. Cảm hứng lãng mạn

2. 1975-hết TKXX

2.1. Hoàn cảnh lịch sử

2.1.1. 30/4/1975, kháng chiến thống Mĩ thắng lời, thống nhất đất nước

2.1.2. Có điều kiện giao lưu văn hóa, văn học nước ngoài

2.2. Những chuyển biến và thành tựu

2.2.1. Sau 1975

2.2.1.1. Thơ không còn hấp dẫn như trước

2.2.1.2. Văn xuôi có nhiều khơi sắc, đổi mới

2.2.1.3. Kịch nói phát triển mạnh mẽ

2.2.2. Đại hội Đảng lần thứ VI(1986)

2.2.2.1. chính thức bước vào công cuộc đổi mới

2.2.2.2. Đổi mới tư duy, phương chăm nhìn thẳng vào thực tại được coi trọng

2.2.3. Hạn chế

2.2.3.1. kinh tế thị trường tác động tiêu cực đến bộ phận viết văn, báo, có xu hướng tiêu cực, thiếu lành mạnh

2.3. Đặc điểm

2.3.1. Khuynh hướng dân chủ hóa, mang tính nhân văn, có tính hướng nội, cuộc sống đời thường

2.3.2. Đề cao tính sáng tạo

2.3.3. phát triển đa dạng đề tài