อริยสัจ 4

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
อริยสัจ 4 by Mind Map: อริยสัจ 4

1. คือความไม่สบายทางการหรือใจ

1.1. ปกิณณกทุกข์

1.1.1. โสกะ

1.1.2. ปริเทวะ

1.1.3. ทุกขะ

1.1.4. โทมนัสสะ

1.1.5. อุปายะ

1.1.6. ปิยวิปปโยคะ

1.1.6.1. อัปปิยสัมปโยคะ

1.1.7. อิจฉตาลาภะ

1.2. สถาวทุกข์

1.2.1. เกิด

1.2.2. แก่

1.2.3. ตาย

2. ทุกข์

2.1. ธรรมะที่ควรรู้

2.1.1. ขันธ์ 5

2.1.1.1. รูปธรรม

2.1.1.1.1. รูป:ร่างกาย ดิน น้ำ ลม ไฟ

2.1.1.2. นามธรรม

2.1.1.2.1. วิญญาณ: ตา จมูก ปาก ลิ้น กาย ใจ

2.1.1.2.2. เวทนา: ความรู้สึก

2.1.1.2.3. สัญญา: การจำได้หมายรู้

2.1.1.2.4. สังขาร: จิตที่ปรุงแต่งขี้น

3. นิโรธ

3.1. ความดับทุกข์

3.2. ภาวนา 4

3.2.1. กายภาวนา

3.2.2. ศีลภาวนา

3.2.3. จิตภาวนา

3.2.4. ปัญญาภาวนา

3.2.5. วิมุตติ 5

3.2.5.1. การข่มไว้ด้วยฌาณ

3.2.5.2. ธรรมที่ตรงกันข้ามกัน

3.2.5.3. การปฏิบัติมรรค 8

3.2.5.4. อริยผล

3.2.5.5. ปลอดโปร่ง

3.3. นิพพาน

3.3.1. ไม่ตาย

3.3.2. เที่ยงแท้แน่นอน

3.3.3. ไม่ถูกปรุงแต่ง

3.3.4. ประเสริฐสุด

4. สมุทัย

4.1. ตัณหา

4.1.1. กามตัณหา

4.1.2. ภวตัณหา

4.1.3. วิภวตัณหา

4.2. ปฏิจจสมุปบาท

4.2.1. เป็นธรรมว่าด้วยการเกิดขึ้นของสิ่งทั้งหลาย กฎของการดำรงอยู่ ความเป็นเหตุเป็นผลกัน

4.2.2. วิตก 3

4.2.2.1. การคิด การใคร่ครวญ

4.3. นิยาม 5

4.3.1. อุตุนิยาม

4.3.2. พีชนิยาม

4.3.3. จิตตนิยาม

4.3.4. กรรมนิยาม

4.3.5. มิฉฉาวณิชชา 5

4.3.5.1. ค้าขายมนุษย์

4.3.5.2. ค้าขายเนื้อสัตว์

4.3.5.3. ค้าขายอาวุธ

4.3.5.4. ค้าขายยาพิษ

4.3.5.5. ค้าขายน้ าเมา

4.4. นิวรณ์ 5

4.4.1. ความพึงพอใจ

4.4.2. ความโกรธ

4.4.3. ความหดหู่

4.4.4. ความฟุ้งซ่าน

4.4.5. ความลังเลสงสัย

4.4.6. อุปทาน 4

4.4.6.1. รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส

4.4.6.2. ทิฏฐิ ความคิด ความเชื่อ

4.4.6.3. ศีลและพรต

4.4.6.4. ตัวตน

5. มรรค

5.1. หนทางดับทุกข์

5.1.1. ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4

5.1.1.1. ขยัน

5.1.1.2. คบหาแต่เพื่อนที่ดี

5.1.1.3. ดำรงชีพอย่างเหมาะสม

5.1.2. โภคอาทิยะ 5

5.1.2.1. ธรรมะเกี่ยวกับแนวทางการใช้จ่ายทรัพย์

5.1.3. อริยวัฑฒิ 5

5.1.3.1. ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา

5.1.4. อธิปไตย 3

5.1.4.1. อัตตาธิปไตย

5.1.4.2. โลกาธิปไตย

5.1.4.3. ธรรมาธิปไตย

5.1.5. สารณียธรรม 6

5.1.5.1. ธรรมะที่สร้างความสามัคคี

5.1.6. ทศพิธราชธรรม 10

5.1.6.1. ธรรมแห่งผู้เป็นราชา

5.1.7. วิปัสสนาญาณ 9

5.1.7.1. ความรู้ที่ทำให้เกิดความเห็นแจ้งเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง

5.2. ธรรมะที่ควรเจริญ

5.2.1. สัทธรรม 3

5.2.1.1. การศึกษาพระธรรม

5.2.1.2. การปฏิบัติตามค าสั่งสอน

5.2.1.3. การได้รับผลแห่งการปฏิบัติ

5.2.2. ปัญญาวุฒิธรรม 4

5.2.2.1. การคบหาแต่คนดี

5.2.2.2. การใส่ใจในการเล่าเรียน

5.2.2.3. การคิดอย่างรอบคอบถี่ถ้วน

5.2.2.4. การปฏิบัติตนถูกต้องตามคลองธรรม

5.2.3. พละ 5

5.2.3.1. ธรรมะที่ก่อให้เกิดกำลัง

5.2.3.1.1. สัทธาพละ

5.2.3.1.2. วิริยะพละ

5.2.3.1.3. สติพละ

5.2.3.1.4. สมาธิพละ

5.2.3.1.5. ปัญญาพละ

5.2.4. อุบาสกธรรม 5

5.2.4.1. ธรรมะแสดงคุณสมบัติสำหรับอุบาสก อุบาสิกา

5.2.4.1.1. ศรัทธา

5.2.4.1.2. มีศีลบริสุทธิ์

5.2.4.1.3. เชื่อกรรม

5.2.4.1.4. ไม่แสวงหาเขตบุญนอกพระพุทธศาสนา

5.2.4.1.5. บำรุงพระพุทธศาสนา

5.2.5. อปริหานิยธรรม 7

5.2.5.1. ธรรมที่นำความเจริญมาสู่หมู่คณะ

5.2.6. ปาปณิกธรรม 3

5.2.6.1. ธรรมะของพ่อค้า 3 ประการ

5.2.6.2. จักขุมา

5.2.6.3. วิธูโร

5.2.6.4. นิสสยสัมปันโน

5.2.7. มงคล 38

5.2.7.1. ความดีงามที่นำมาปฏิบัติเพื่อความเจริญ