ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมจริยธรรม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมจริยธรรม by Mind Map: ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมจริยธรรม

1. ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมของ ศ.ดร. ดวงเดือน พันธุมนาวิน

1.1. ส่วนราก (ลักษณะพื้นฐานสำคัญ 3 ประการ)

1.1.1. 2.ความเฉลียวฉลาด

1.1.2. 3.ประสบการณ์สังคม

1.2. ส่วนลำต้น (จิตลักษณะ 5 ประการ)

1.2.1. 1.ทัศนคติ ค่านิยม และคุณธรรม

1.2.2. 2.เหตุผลเชิงจริยธรรม

1.2.3. 3.ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน

1.2.4. 4.ความเชื่ออำนาจในตน

1.3. ส่วนของดอกและผล (พฤติกรรมคนดีและคนเก่ง)

1.3.1. 5.แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

1.3.2. พฤติกรรมคนดี

1.3.2.1. พฤติกรรมไม่เบียดเบียนตนเอง

1.3.2.2. พฤติกรรมไม่เบียดเบียนผู้อื่น

1.3.3. พฤติกรรมคนเก่ง

1.3.3.1. พฤติกรรมรับผิดชอบ

1.3.3.2. พฤติกรรมการพัฒนา

1.4. หลักการพัฒนาบุคคลตามทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม

1.4.1. การพัฒนาบุคคลให้มีพฤติกรรมที่น่าปรารถนา จะต้องพัฒนาทั้ง "หางเสือ" และ "เครื่องยนต์"

1.4.2. พัฒนาจิตและพฤติกรรมไปพร้อมกัน

1.4.3. พัฒนาแค่ "ความรู้" และ "ทัศนคติ" ไม่เพียงพอ

1.4.4. การพัฒนาจะต้องคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลทางด้านจิตลักษณะ

1.4.5. พัฒนาบุคคลบนพื้นฐานองค์ความรู้ทางด้านวิจัย

2. ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิร์ก

2.1. 1.ระดับก่อนกฎเกณฑ์

2.1.1. ขั้นที่ 1 ใช้หลักการหลบหลีกการลงโทษ (2-7 ปี)

2.1.1.1. รางวัล = สัมผัสทางกายที่อ่อนโยน

2.1.1.2. ฝึกอบรม = ฝึกให้เชื่อฟัง

2.1.2. ขั้นที่ 2 ใช้หลักการแสวงหาางวัล (7-10 ปี)

2.1.2.1. รางวัล = วัตถุสิ่งของ

2.1.2.2. ฝึกอบรม = ฝึกให้เชื่อฟัง

2.2. 2.ระดับตามกฎเกณฑ์

2.2.1. ขั้นที่ 3 ใช้หลักการทำตามที่ผู้อื่นเห็นชอบ (10-13 ปี)

2.2.1.1. รางวัล = คำชมเชยและรางวัลที่เป็นสัญลักษณ์

2.2.1.2. ฝึกอบรบ = ฝึกให้รู้จักควบคุมตนเอง

2.2.2. ขั้นที่ 4 ใช้หลักการทำตามหน้าที่ของสังคม (13-16 ปี)

2.2.2.1. รางวัล = เริ่มให้รางวัลตนเอง

2.2.2.2. ฝึกอบรบ = ฝึกให้รู้จักควบคุมตนเอง

2.3. 3. ระดับเหนือกฎเกณฑ์

2.3.1. ขั้นที่ 5 ใช้หลักการเคารพตนเองหรือการทำตามคำมั่นสัญญา (16 ปีขึ้นไป)

2.3.1.1. รางวัล = การมีความภาคภูมิใจในตนเอง

2.3.1.2. ฝึกอบรม = ให้รางวัลกับตนเอง

2.3.2. ขั้นที่ 6 ใช้หลักอุดมคติสากล (16 ปีขึ้นไป)

2.3.2.1. รางวัล = การมีความภาคภูมิใจในตนเอง

2.3.2.2. ฝึกอบรม = ให้รางวัลกับตนเอง

2.4. 1.สุขภาพจิต

3. แนวคิดประโยชน์นิยม

3.1. หลักประโยชน์นิยม

3.1.1. ประโยชน์ที่เน้นการกระทำ

3.1.2. ประโยชน์นิยมแบบเน้นกฎ

3.2. ลักษณะสำคัญของหลักประโยชน์นิยม

3.2.1. พิจารณาผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำ(Consequentialist)

3.2.2. พิจารณาแบบรวมๆ (Aggregative)

3.2.3. พิจารณาความรู้สึกทางกายสัมผัส (Sensual Feeling)

3.3. การนำหลักประโยชน์นิยมไปใช้ประโยชน์

3.3.1. คุณค่าในตัว(Intrinsic Value)

3.3.1.1. ความสุขที่เกิดหลักจากทำบางสิ่งแล้วทําให้มีความสุขทางใจทันที

3.3.2. คุณค่านอกตัว (Extrinsic Value)

3.3.2.1. คุณค่าที่มีเพื่อสิ่งอื่น เช่น การศึกษาหรือการเรียน

3.4. ข้อดีของแนวคิดประโยชน์นิยม

3.4.1. ผู้กระทำ

3.4.2. หลักมหสุข

3.4.3. วิธีการกระทำ

3.4.4. ผลลัพธ์ของการกระทำ

3.4.5. ความดีและความชั่ว

3.4.6. เกณฑ์การตัดสินความดีความชั่ว

3.4.7. คุณค่า