CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á & ẤN ĐỘ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á & ẤN ĐỘ by Mind Map: CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á & ẤN ĐỘ

1. LÀO

1.1. KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN PHIỆT NHẬT

1.1.1. Tháng 8/1945, Nhật đầu hàng phe đồng minh

1.1.2. Ngày 23/08/1945 nhân dân Lào nổi dậy giành lại chính quyền và tuyên bố độc lập 12/10/1945

1.2. KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP

1.2.1. Tháng 3/946 Pháp trở lại xâm lược

1.2.1.1. Nhân dân Lào nổi dậy đấu tranh dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương và sự giúp đỡ của Việt Nam

1.2.2. Pháp ký Hiệp định Giơnevơ (20/7/1954)

1.2.2.1. Công nhận độc lập 3 nước Đông Dương

1.3. KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ

1.3.1. Năm 1954, Mỹ xâm lược Lào

1.3.2. Lào chống Mỹ trên cả ba mặt trận

1.3.2.1. Quân sự

1.3.2.2. Chính trị

1.3.2.3. Ngoại giao

1.3.3. Đầu những năm 70, giải phóng được 4/5 diện tích lãnh thổ

1.3.4. Tháng 02/1973, các bên ở Lào ký Hiệp định Viêng Chăn

1.3.4.1. Lập lại hòa bình, thực hiện hòa hợp dân tộc ở Lào

1.3.4.1.1. Ngày 2/12/1975 nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào thành lập

2. CAMPUCHIA

2.1. KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP

2.1.1. Tháng 10/1945, Pháp trở lại xâm lược Campuchia

2.1.2. Ngày 9/11/1953, do sự vận động ngoại giao của vua Xihanuc , Pháp ký Hiệp ước "trao trả độc lập cho Campuchia" nhưng vẫn chiếm đóng.

2.1.3. Pháp ký Hiệp định Giơnevơ 1954

2.1.3.1. công nhận độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Campuchia

2.2. ĐẤU TRANH CHỐNG MỸ

2.2.1. Ngày 18/3/1970, tay sai Mỹ đảo chính lật đổ Xihanuc.

2.2.2. Ngày 17/4/1975, thủ đô Phnôm Pênh được giải phóng

2.3. NỘI CHIẾN CHỐNG KHƠ ME ĐỎ

2.3.1. Tập ddaonf Khơ me đỏ thi hành chính sách diệt chủng

2.3.2. Dưới sự giúp đỡ của Việt Nam Khơ me đỏ bị lật đổ

2.4. 07/01/1979 Nước Cộng hòa Nhân dân Campuchia thành lập

2.4.1. Từ năm 1979 xảy ra nội chiến

2.4.1.1. 23/10/1991 Hiệp định Hòa binh được kí kết

2.4.1.1.1. năm 1993 Vương quốc Campuchia thành lập

3. ẤN ĐỘ

3.1. CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP

3.1.1. Sau chiến tranh thế giới thứ 2,phong trào đấu tranh giành độc lập ở Ấn Độ phát triển mạnh mẽ.

3.1.2. Thực dân anh nhượng bộ và thi hành “phương án Maobatton”, chia Ấn Độ thành 2 quốc gia trên cơ sở tôn giáo

3.1.2.1. Ấn Độ của người Ấn Độ giáo

3.1.2.2. Pakistan của người Hồi giáo

3.1.3. Đảng quốc do Nê-ru đứng đầu lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành thắng lợi hoàn toàn

3.2. XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC

3.2.1. Đối nội

3.2.1.1. Nông nghiệp

3.2.1.1.1. năm 1995 trở thành nước xuất khẩu gạo đứng thứ 3 trên thế giới

3.2.1.2. Công nghiệp

3.2.1.2.1. Đứng thứ 10 trên thế giới về sản xuất công nghiệp. Coi trọng công nghiệp chất xám

3.2.1.3. Khoa học- Kỹ thuật

3.2.1.3.1. 1974: Thử thành công bom nguyên tử

3.2.1.3.2. 1975: Phóng thành công vệ tinh nhân tạo lên quỹ đạo trái đất.

3.2.2. Đối ngoại

3.2.2.1. Thực hiện chính sách hòa bình, trung lập, tích cực

3.2.2.2. 7/1/1972, thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam