การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลและรู้เท่าทันสื่อ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลและรู้เท่าทันสื่อ by Mind Map: การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลและรู้เท่าทันสื่อ

1. 4.การแชร์ข้อมูลที่เป็นเท็จลงในกลุ่ม social อาจทำให้ส่งผลกระทบต่อตัวคนเเชร์ได้

2. การรู้เท่าทันสื่อดิจดทัลและรู้เท่าทันสื่อ

2.1. หมายถึง ควาสามารถที่จะเข้าถึงสื่อข้อมูลวิเคราะห์สาร ประเินสาร และ สื่อควาเนื้อหาสารในรูปแบบต่างๆ

3. ผลกระทบของข้อมูลที่ผิดพลาด

3.1. 1.การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปเผยแพร่ในที่สาธารณะซึ่งทำให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลนั้นๆ

3.2. 2.เมื่อแชร์ข้อมูลต่างๆ ลงอินเทอร์เน็ต อาจทำให้เกิดโจรกรรมได้

3.3. 3.การได้รับข้อมูลที่ผิดพลาด อาจส่งผลต่อผู้คนที่ไม่เกี่ยวข้องที่ไม่มีความผิดแต่กลายเป็นแพะรับบาปเเทนได้

4. การรู้เท่าทันสื่อ 4 ระดับ

4.1. -ระดับความตระหนัก

4.2. -ระดับความเข้าใจ

4.3. -ระดับวิเคราะห์และตีความ

4.4. -ระดับการประเมินและการตัดสินใจ