Môi trường vĩ mô

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Môi trường vĩ mô by Mind Map: Môi trường vĩ mô

1. Môi trường kinh tế

1.1. Giá trị tổng sản phẩm quốc nội ( GDP , GNP)

1.2. Tỷ lệ thất nghiệp

1.3. Chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa

1.4. Tỷ lệ lạm phát

1.5. Sự biến động giá cả

2. Môi trường nhân khẩu học

2.1. Quy mô, tốc độ tăng dân số

2.2. Sự thay đổi về cơ cấu lứa tuổi

2.3. Trình độ văn hoá giáo dục của dân cư

2.4. Tỷ lệ các bộ phận của dân số tham gia vào lực lượng lao động

3. Môi trường chính trị- pháp luật

3.1. Những thể chế, luật pháp

3.2. Hệ thống các Luật, Pháp lệnh, Nghị định

3.3. Tính hiệu lực của pháp luật và các chính sách kinh tế

3.4. Mức độ can thiệp và hình thức can thiệp của chính phủ vào các hoạt động sản xuất kinh doanh của

4. Môi trường văn hóa- xã hội

4.1. Phong tục , tập quán

4.2. Quan niệm xã hội

4.3. Các giá trị văn hoá cốt yếu của một xã hội

5. Môi trường tự nhiên

5.1. Sự khan hiếm những nguyên liệu

5.2. Mức độ ô nhiễm

5.3. Sự can thiệp của chính quyền trong việc quản trị tài nguyên thiên nhiên

6. Môi trường công nghệ

6.1. Nhịp độ gia tăng của biến đổi kỹ thuật

6.2. Thiết bị mới, hạ tầng mới, phần mềm mới

6.3. Nguồn lực công nghệ