12A11-10-Lê Cao Đạt KHÁI QUÁT VHVN TỪ 1945- HẾT THẾ KỈ XX

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
12A11-10-Lê Cao Đạt KHÁI QUÁT VHVN TỪ 1945- HẾT THẾ KỈ XX by Mind Map: 12A11-10-Lê Cao Đạt   KHÁI QUÁT VHVN TỪ 1945- HẾT THẾ KỈ XX

1. HOÀN CẢNH LỊCH SỬ, VĂN HÓA, XÃ HỘI

1.1. Chiến tranh kéo dài tác động mạnh mẽ, sâu sắc tới đời sống vật chất và tinh thần của dân tộc.

1.2. Điều kiện giao lưu văn hóa với nước ngoài còn hạn chế.

1.3. văn học mới phát triển , thống nhất về tư tưởng, tổ chức và quan niệm nhà văn kiểu mới: nhà văn – chiến sĩ.

2. KHÁI QUÁT VHVN TỪ CMTT-1975

3. KHÁI QUÁT VHVN TỪ 1975- HẾT THẾ KỈ XX

4. Đặc điểm cơ bản của văn học VN

5. a. Nền văn học chủ yếu vận động theo hướng cách mạng hóa

5.1. phát triển với từng chặng đường lịch sử, theo sát từng nhiệm vụ chính trị của đất nước.

5.2. Hiện thực đời sống cách mạng và kháng chiến đem đến nguồn cảm hứng lớn

5.3. tư tưởng chủ đạo là tư tưởng cách mạng

5.4. kiến tạo theo mô hình “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận” (Hồ Chí Minh)

6. c. mang khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn

6.1. - Khuynh hướng sử thi:

6.1.1. phản ánh những vấn đề cơ bản nhất, có ý nghĩa sống còn của dân tộc.

6.1.2. Nhân vật chính tiêu biểu cho lí tưởng dân tộc

6.1.3. Lời văn mang giọng điệu trang trọng, hào hùng

6.2. - Cảm hứng lãng mạn:

6.2.1. Khẳng định lí tưởng của cuộc sống mới và vẻ đẹp của con người mới.

6.2.2. Ca ngợi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

7. b. Nền văn học hướng về đại chúng

7.1. Cách viết giản dị, ngắn gọn, dễ hiểu

7.2. Nhân dân lao động là đối tượng phục vụ và bổ sung lực lượng sáng tác cho văn học.

8. Những chặng đường phát triển

9. Từ 1945 đến 1954

9.1. Truyện ngắn và kí:

9.1.1. Mở đầu văn xuôi kháng chiến chống pháp

9.1.2. tác phẩm:Đôi mắt - Nam Cao, Truyện Tây Bắc - Tô Hoài…)

9.2. Thơ

9.2.1. đạt được thành tựu xuất sắc (Tây Tiến - Quang Dũng, Việt Bắc - Tố Hữu…)

9.3. Kịch

9.3.1. phản ánh sinh động hiện thực cách mạng và kháng chiến

9.3.2. tác phẩm: Bắc Sơn, Những người ở lại - Nguyễn Huy Tưởng, Chị Hòa - Học Phi…

9.4. Lí luận, nghiên cứu

9.4.1. mang ý nghĩa quan trọng

9.4.2. tác phẩm: Chủ nghĩa Mác và vấn đề văn hóa Việt Nam - Trường Chinh, Mấy vấn đề về nghệ thuật - Nguyễn Đình Thi …)

10. Từ 1955 đến 1964

10.1. Văn xuôi

10.1.1. mở rộng đề tài, bao quát nhiều vấn đề

10.1.2. tác phẩm: Vợ nhặt - Kim Lân, Sông Đà - Nguyễn Tuân…

10.2. Thơ

10.2.1. hòa hợp giữa cái riêng với cái chung, nỗi đau chia cắt hai miền Nam - Bắc

10.2.2. tác phẩm: Gió lộng - Tố Hữu, Ánh sáng và phù sa - Chế Lan Viên, Riêng chung - Xuân Diệu...

10.3. Kịch

10.3.1. phát triển mạnh

10.3.2. tác phẩm: Một đảng viên - Học Phi, Chị Nhàn - Đào Hồng Cẩm…

11. Từ 1965 đến 1975

11.1. Văn xuôi

11.1.1. phát triển mạnh mẽ, viết về cuộc chiến đấu của nhân dân miền Nam

11.1.2. tác phẩm: Rừng xà nu - Nguyễn Trung Thành, Những đứa con trong gia đình - Nguyễn Thi, Hòn Đất - Anh Đức…

11.2. Thơ

11.2.1. đạt được nhiều thành tựu

11.2.2. vd: Ra trận, Máu và hoa - Tố Hữu, Hoa dọc chiến hào - Xuân Quỳnh, Mặt đường khát vọng - Nguyễn Khoa Điềm…)

11.3. Kịch

11.3.1. có những thành tựu đáng ghi nhận

11.3.2. vd: Đại đội trưởng của tôi - Đào Hồng Cẩm, Đôi mắt - Vũ Dũng Minh, Tiền tuyến gọi - Trần Quán Anh…

11.4. Lí luận

11.4.1. xuất hiện nhiều công trình có giá trị của Lê Đình Kị, Đặng Thai Mai

12. Hoàn cảnh lịch sử, xã hội và văn hóa

12.1. 30/04/1975, cuộc kháng chiến chống Mĩ thắng lợi, đất nước thống nhất

12.2. Văn học có điều kiện giao lưu với văn hóa, văn học nước ngoài

13. Những chuyển biến và thành tựu bước đầu

14. Đặc điểm

14.1. vận động theo khuynh hướng dân chủ hóa, mang tính nhân văn, nhân bản sâu sắc

14.2. phát triển đa dạng về đề tài, thể loại, chủ đề và các thủ pháp nghệ thuật

14.3. học đề cao tính sáng tạo của nhà văn, đổi mới cách nhìn nhận, cách tiếp cận con người và hiện thực cuộc sống.

15. Từ sau 1975

15.1. Văn xuôi

15.1.1. có nhiều khởi sắc đổi mới cách viết về chiến tranh, cách tiếp cận hiện thực đời sống

15.1.2. vd Thời xa vắng của Lê Lựu, Bến quê của Nguyễn Minh Châu…

15.2. Kịch

15.2.1. phát triển khá mạnh mẽ

15.2.2. vd: Hồn Trương Ba, da hàng thịt, Tôi và chúng ta - Lưu Quang Vũ

15.3. Thơ

15.3.1. không phát triển bằng giai đoạn trước

15.3.2. tác phẩm:Ánh trăng của Nguyễn Duy,Tự hát - Xuân Quỳnh

16. Từ Đại hội Đảng lần thứ VI (1986)

16.1. Văn học đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc và toàn diện

16.2. Vận động theo khuynh hướng dân chủ hoá