TRẬT TỰ THÊ GIỚI MỚI SAU WW2

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TRẬT TỰ THÊ GIỚI MỚI SAU WW2 by Mind Map: TRẬT TỰ THÊ GIỚI MỚI SAU WW2

1. TRẬT TỰ MỚI

1.1. HỘI NGHỊ YALTA

1.1.1. mục đích

1.1.1.1. phân chia khu vực ảnh hưởng của

1.1.1.1.1. Liên ô

1.1.1.1.2. My

1.1.1.1.3. Anh

1.1.1.2. đánh bại phát xít

1.1.1.2.1. trừng phạt tội phạm chiến tranh

1.1.1.2.2. bồi thường tổn thất

1.1.1.3. chia thành quả sau chiến tranh

1.1.1.4. Thành lập LHQ

1.1.1.4.1. giư gìn an ninh, trật tự, hòa bình

1.1.2. vai trò

1.1.2.1. tạo nên trật tự thê giơi

1.1.2.1.1. Trật tự hai cực Yalta

2. LIÊN HỢP QUỐC

2.1. THÀNH LẬP

2.1.1. ở hội nghị Yalta

2.2. VAI TRÒ

2.2.1. DUY TRÌ HÒA BÌNH, AN NINH

2.2.2. Hợp tác QT

2.2.2.1. KT

2.2.2.2. VH

2.2.2.3. xh

2.2.2.4. ...

2.2.3. Phát triển MQH

2.2.4. xÓA BỎ

2.2.4.1. chủ nghỉa thực dân

2.2.4.2. phân biệt chủng tộc

2.2.5. Phát triển KT, VH

3. CHIẾN TRANH LẠNH

3.1. Chiến tranh không xung đột trực tiếp

3.2. Chính sách thù địch

3.2.1. Nước đế quốc

3.2.1.1. My

3.2.2. Nước xHCN

3.2.2.1. Liên xô

3.3. NGUYÊN NHÂN

3.3.1. khác mục tiêu, chiến lược xây dựng TG

3.3.1.1. My

3.3.1.1.1. đua vu trang

3.3.1.1.2. tăng cường quân sự

3.3.1.1.3. tiến hành chiến tranh đàn áp giải phóng dân tộc

3.3.1.2. Liên xô

3.3.1.2.1. tăng cường quân sự

3.4. HẬU QUẢ

3.4.1. tình trạng thế giới căng thẳng

3.4.1.1. nguy cơ xảy ra war

3.4.2. Tốn chi phi chạy đua vux trang

3.4.2.1. Thiên tai, dịch bệnh, đói nghèo <=

4. SAU WW2

4.1. 4 xu hướng

4.1.1. 1

4.1.1.1. Làm dịu quan hệ quốc tế

4.1.2. 2

4.1.2.1. Trật tự đa cực, nhiều trung tâm

4.1.3. 3

4.1.3.1. Tập trung KT

4.1.4. 4

4.1.4.1. Hay xảy ra xung đột

4.1.4.1.1. quân sự

4.1.4.1.2. nội chiến