HỆ THỐNG BÀI TẬP MÔN ĐẠO ĐỨC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
HỆ THỐNG BÀI TẬP MÔN ĐẠO ĐỨC by Mind Map: HỆ THỐNG BÀI TẬP MÔN ĐẠO ĐỨC

1. Bài tập về tri thức

1.1. Bài tập điền đúng - sai

1.2. Bài tập nhiều lựa chọn

1.3. BÀi tập ghép đôi

1.4. Bài tập điền khuyết

1.5. Bài tập trả lời ngắn

2. Bài tập về thái độ

3. Bài tập về kĩ năng, hành vi

3.1. Bài tập tự nhận xét, đánh giá hành vi bản thân

3.2. Bài tập tự nhận xét, đánh giá hành vi đạo đức của người khác

3.3. Bài tập xử lí tình huống đạo đức

3.4. Bài tập thực hiện các thao tác, hành động theo mẫu hành vi đạo đức

3.5. Bài tập thực hiện trò chơi

3.6. Bài tập điều tra

3.7. Bài tập rèn luyện hành vi