Quy trình xây dựng KHGD

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Quy trình xây dựng KHGD by Mind Map: Quy trình xây dựng KHGD

1. Phân tích các văn bản pháp quy, hướng dẫn

1.1. Mục tiêu

1.1.1. Xác định được các yêu cầu cốt lõi của Chương trình tổng thể, chương trình môn Công nghệ cấp tiểu học trong chương trình GDPT về mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức, đánh giá ..; xác định trọng tâm của KHGD nhà trường, các văn bản hướng dẫn thực hiện, triển khai chuyên môn của các cấp quản lí trong năm học.

1.2. Cách thực hiện

1.2.1. Tổ chuyên môn họp, nghiên cứu, phân tích các văn bản chương trình, văn bản pháp quy, hướng dẫn.

1.3. Sản phẩm

1.3.1. Bản báo cáo tổng hợp kết quả trong đó xác định được các yêu cầu cốt lõi của Chương trình tổng thể, chương trình môn Công nghệ cấp tiểu học trong chương trình GDPT về mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức, đánh giá..; trọng tâm của KHGD nhà trường, các văn bản hướng dẫn thực hiện, triển khai chuyên môn của các cấp quản lí trong năm học.

2. Phân tích đặc điểm, điều kiện của nhà trường và đối tượng HS

2.1. Mục tiêu

2.1.1. Xác định những thuận lợi, khó khăn liên quan đến các đặc điểm, điều kiện của nhà trường và đối tượng HS để đảm bảo xây dựng Kế hoạch giáo dục môn học phù hợp.

2.2. Cách thực hiện

2.2.1. Tổ chuyên môn tập trung phân tích những vấn đề liên quan

2.3. Sản phẩm

2.3.1. Báo cáo phân tích những thuận lợi, khó khăn, thách thức, cơ hội trong dạy học theo định hướng phát triển năng lực phẩm chất học sinh của nhà trường.

3. Xây dựng tổng thể KHGD môn Công nghệ

3.1. Mục tiêu

3.1.1. Xây dựng được bản KHGD môn Công nghệ tổng thể theo từng năm học

3.2. Cách thực hiện

3.2.1. - Xác định mục tiêu trọng tâm của môn Công nghệ ở từng lớp học trong năm học; - Xác định các khung thời gian phù hợp cho môn Công nghệ trong mối quan hệ chặt chẽ với các các môn học khác và HĐGD; - Xác định các nhiệm vụ các hoạt động cụ thể, các dự án để đạt được mục tiêu; - Xác định các nguồn lực cần thiết cho các hoạt động; - Xác định các phương pháp và phương thức để giám sát và đánh giá.

3.3. Sản phẩm

3.3.1. - Thời lượng giáo dục (bắt buộc và điều chỉnh, mở rộng theo mục tiêu năm học)

4. Hoàn thiện và phê duyệt văn bản KHGD

4.1. - Tổ chức lấy ý kiến góp ý về bản kế hoạch; - Thử nghiệm một số đề xuất mới; - Hoàn thiện kế hoạch trên cơ sở ý kiến góp ý và kết quả thử nghiệm; - Lập hồ sơ trình lãnh đạo phê duyệt; - Họp hội đồng giáo dục thông qua và tổ chức triển khai kế hoạch môn Công nghệ theo kế hoạch chung của nhà trường.