II. Đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
II. Đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống by Mind Map: II. Đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống

1. cấp trên có đặc tính nổi trội mà cấp dưới không có được

2. 1/ tổ chức theo tắc thứ bật

2.1. cấp dưới làm nền tảng xây dựng cho cấp trên

2.2. đặc tính nổi trội của các cấp được hình thành do sự tương tác của các bộ phận cấu thành