บทที่ 3 เซลล์และการทำงานของเซลล์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
บทที่ 3 เซลล์และการทำงานของเซลล์ by Mind Map: บทที่ 3 เซลล์และการทำงานของเซลล์

1. กล้องจุลทรรศ์

1.1. กล้องจุลทรรศน์ใช้แสง

1.1.1. กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงเชิงประกอบ

1.1.2. กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอริโอ

1.2. กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

1.2.1. กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน

1.2.2. กล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด

2. Cell respiration การหายใจระดับเซลล์

2.1. Anaerobic Respiration

2.2. Aerobic Respiration

2.2.1. Glycolysis

2.2.2. สร้าง Acetyl co-a

2.2.3. Kreb's cycle

2.2.4. Electron Transport Chain

3. การแบ่งเซลล์

3.1. Karyokinesis

3.1.1. Mitosis

3.1.1.1. Interphase

3.1.1.1.1. G1 phase

3.1.1.1.2. S

3.1.1.1.3. G2 phase

3.1.1.2. Mitosis phase

3.1.1.2.1. Prophase

3.1.1.2.2. Metaphase

3.1.1.2.3. Anaphase

3.1.1.2.4. Telophase

3.1.2. Miosis

3.1.2.1. แบ่งนิวเคลียสแบบไมโอซิส

3.1.2.1.1. Interphase1

3.1.2.1.2. Prophase1

3.1.2.1.3. Metaphase1

3.1.2.1.4. Anaphase1

3.1.2.1.5. Telophase1

3.1.2.2. ระยะไอโอซิส2

3.1.2.2.1. Interphase2

3.1.2.2.2. Prophase2

3.1.2.2.3. Metaphase2

3.1.2.2.4. Anaphase2

3.1.2.2.5. Telophase2

3.2. Cytokinesis

3.2.1. Animal cell

3.2.2. Plant cell

4. โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์

4.1. เซลล์โพรแคริโอต

4.1.1. Plasma membrane, DNA, Ribosome

4.2. เซลล์ยูแคริโอต

4.2.1. เซลล์สัตว์

4.2.1.1. ไม่มีเยื่อหุ้มเซลล์

4.2.1.1.1. Ribosome

4.2.1.1.2. Centrioles

4.2.1.1.3. Cytoskeleton

4.2.1.2. มีเยื่อหุ้มเซลล์

4.2.1.2.1. Necleus

4.2.1.2.2. ER

4.2.1.2.3. Golgi

4.2.1.2.4. Peroxisome

4.2.1.2.5. Mitochondria

4.2.1.2.6. Lysosome

4.2.1.3. ส่วนที่ห่อหุ้ม

4.2.1.3.1. Cell membrane

4.2.2. เซลล์พืช

4.2.2.1. มีเยื่อหุ้มเซลล์

4.2.2.1.1. Nucleus

4.2.2.1.2. Golgi

4.2.2.1.3. ER

4.2.2.1.4. Peroxisome

4.2.2.1.5. Mitochondria

4.2.2.1.6. Vacuole

4.2.2.1.7. Chloroplast

4.2.2.2. ไม่มีเยื่อหุ้มเซลล์

4.2.2.2.1. Cytoskeleton

4.2.2.3. ส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์

4.2.2.3.1. Cell wall

4.2.2.3.2. Cell membrane

5. Cell transport

5.1. ผ่าน Cell membrane

5.1.1. Passive transport

5.1.1.1. Simple diffusion

5.1.1.2. Facilitated diffusion

5.1.1.3. Osmosis

5.1.2. Active transport

5.2. ไม่ผ่าน Cell membrane

5.2.1. Vesicular cell transport

5.2.1.1. Endocytosis เข้าเซลล์

5.2.1.2. Exocytosis ออกเซลล์