MP 01 ESTRUCTURA I DINÀMICA DEL MEDI AMBIENT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MP 01 ESTRUCTURA I DINÀMICA DEL MEDI AMBIENT by Mind Map: MP 01 ESTRUCTURA I DINÀMICA DEL MEDI AMBIENT

1. UF1 AUTOECOLOGIA I SINECOLOGIA

1.1. NF 1.1. Els éssers vius i els ecosistemes

1.1.1. A1 Principis fonamentals de l'ecologia

1.1.1.1. Introducció. Nivells d'organització

1.1.2. A2 Autoecologia

1.1.2.1. Espècie. Organisme: selecció natural. Cicle vital

1.1.3. A3 Ecosistemes. Conceptes

1.1.3.1. Biòtop. Biocenosi. Tipus

1.1.4. A4 Productivitat de l'ecosistemes

1.1.4.1. Biomassa. Factors ambientals

1.1.5. A5 Xarxes tròfiques

1.2. NF 1.2. Edafologia

1.2.1. A1 Caracterització del sòl

1.2.2. A2 Propietats del sòl

1.2.3. A3 Edafogènesi

2. UF2 DEMOECOLOGIA

2.1. NF 2.1. Població i comunitat

2.1.1. A1 Conceptes de demoecologia

2.1.2. A2 Models de població. Nínxol ecològic

2.1.3. A3 Creixement de la població

2.1.3.1. Model exponencial discret i continu, model logístic discret i continu, successió de Fibonacci

2.2. NF 2.2. Interaccions entre factors d'un ecosistema

2.2.1. A1 Interaccions entre factors ecològics

2.2.2. A2 Interaccions entre factors abiòtics

2.2.3. A3 Interaccions entre factors biòtics

2.2.3.1. Relacions intraespecífiques: colaboratives i competititives

2.2.3.2. Relacions interespecífiques: neutralisme, competència inerespecífica, depredació, parasitisme, comensalisme, inquilisme, mutualisme i simbiosi

2.2.4. A4 Relacions entre factors biòtics i abiòtics: l'ecosistema i l'estructura

2.3. NF 2.3. Paràmetres de caracterització d'un ecosistema

2.3.1. A1 Capacitat de càrrega

2.3.2. A2 Índex de diversitat i biodiversitat

2.3.3. A3 Mostratge

3. UF3 INTERACCIÓ ÉSSER HUMÀ I ECOSISTEMA

3.1. NF 3.1. Influència de les activitats de l'ésser humà en el medi ambient

3.1.1. A1 Sobreexplotació dels recursos naturals

3.1.2. A2 Procesos de contaminació

3.1.3. A3 Canvi climàtic: afeccions del cicle hidrològic

3.1.4. A4 Pèrdua de la biodiversitat: una amenaça a la salut humana

3.1.5. A5 Generació de residus