Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MP 02 MEDI NATURAL by Mind Map: MP 02  MEDI NATURAL

1. UF1 CARACTERITZACIÓ D'HÀBITATS

1.1. NF 1.1. Els biomes de la Terra

1.1.1. A1 Característiques dels biomes

1.1.2. A2 Principals biomes de la Terra

1.1.3. A3 Climogrames i àrees de distribució dels biomes

1.2. NF 1.2. Hàbitats peninsulars

1.2.1. A1 Concepte i tipus d'hàbitats

1.2.2. A2 Hàbitats d'interès comunitari d'Espanya

1.2.3. A3 Hàbitats a Catalunya

1.2.3.1. Classificació. Espècies animals i vegetals

1.2.4. A4 Vegetació a Catalunya

1.2.4.1. Principals formacions boscoses. La successió vegetal. Boscos a Catalunya. Formacions herboses. Torberes i àrees pantanoses. Hàbitats rocosos i coves. Hàbitats costaners. Dunes

1.3. N F 1.3 Protecció d'hàbitats a nivell europeu, estatal i autonòmic

1.3.1. A1 Normativa de referència estatal i autonòmica

1.3.2. A2 Normativa de referència europea sobre hàbitats

2. UF2 CARACTERITZACIÓ D'ESPÈCIES

2.1. NF 2.1. Nom científic. Identficació d'espècies

2.2. NF 2.2. Flora a Espanya i Catalunya

2.3. NF 2.3. Fauna a Espanya i Catalunya

2.4. NF 2.4. Fauna del medi urbà

2.5. NF 2.5. Espècies cinegètiques

2.6. NF 2.6. Espècies piscícoles

2.7. NF 2.7. Fauna i flora exòtica

2.8. NF 2.8. La fotografia com a eina d'estudi

3. UF3 CONTROL I SEGUIMENT D'ESPÈCIES

3.1. NF 3.1. Caracterització de rastres, empremtes i senyals de la fauna

3.1.1. A1 Observació indirecta de fauna

3.1.2. A2 Rastres, empremtes i senyals d'aus

3.1.3. A3 Rastres, empremtes i senyals de mamífers

3.1.4. A4 Danys d'animals salvatges i domèstics

3.2. NF 3.2. Operacions de control i seguiment de flora

3.3. NF 3.3. Operacions de control i seguiment de fauna