ภูมิศาสตร์และการพัฒนาทางประวัติศาสตร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ภูมิศาสตร์และการพัฒนาทางประวัติศาสตร์ by Mind Map: ภูมิศาสตร์และการพัฒนาทางประวัติศาสตร์

1. พัฒนาการของประเทศนิวซีแลนด์

1.1. ที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์

1.1.1. ตั้งอยู่ในเขตภูเขาหินใหม่

1.1.2. เป็นเกาะ

1.1.3. อยู่ในเขตที้่แผ่นเปลือกโลก สงบvsไม่สงบ

1.1.4. แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด

1.1.5. ภูมิอากาศแบบอบอุ่น

1.1.6. เหมาะที่จะประกอบอาชีพท่าเรือ เพาะปลูก

1.2. ความเป็นมา

1.2.1. ชนพื้นเมืองคือ ชาวเมารี

1.2.2. นักเดินเรือชาวดัตช์ได้ค้นพบและตั้งชื่อว่านิวซีแลนด์

1.2.3. สนธิสัญญา"ไวติงกิ"แสดงว่านิวซีแลนด์คืออาณษนิคมของอังกฤษ

1.3. พัฒนาการด้านการเมืองการปกครอง

1.3.1. เกิดการสู้รบระหว่างชาวเมารีและยุโรป

1.3.2. ต่อมานิวซีแลนด์สิ้นสุดการเป็นอาณานิคมของอังกฤษ

1.3.3. ได้รับสิทธิในการปกครองตนเอง

1.3.4. เป็นประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ

1.3.5. ปกครองแบบประชาธิปไตย และมี1สภา คือส.ส.

1.4. พัฒนาการด้านสังคมและวัฒนธรรม

1.4.1. คล้ายกับประเทศออสเตรเลีย

1.4.2. มีลักษณะวัฒนธรรมแบบตะวันตก

1.4.3. ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวผิวขาว(ชาวเมารี)

1.4.4. ใช้ภาษาอังกฤษและนับถือศ.คริสต์

1.5. พัฒนาการด้านเศรษฐกิจ

1.5.1. อาชีพที่สำคัญมากที่สุดคือ การเลี้ยงสัตว์

1.5.2. มีการเพาะปลูกที่ทันสมัย

1.5.3. อุตสาหกรรมและการค้าก็มีความเจริญก้าวหน้า

2. ทวีปยุโรป

2.1. พัฒนาการของทวีปยุโรป

2.1.1. มีขนาดเล็กรองจากทวีปออสเตรเลีย

2.1.2. เป็นศูนย์กลางของอารยธรรมตะวันตก

2.1.3. อารยธรรมกรีก

2.2. ที่ตั้งและสภาพภุมิศาสตร์

2.2.1. อาณาเขตติดต่อกับทวีปเอเชีย

2.2.2. ส่วนใหญ่อยู่ติดทะเล ทำอาชีพประมงและเดินเรือ

2.2.3. มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูก

2.3. ความเป็นมา

2.3.1. เคยเป็นแหล่งอายธรรมกรีก,โรมัน

2.3.2. อารยธรรมกรีก อยู่บริเวณประเทศกรีซ

2.3.3. อารยธรรมโรมัน อยู่บริเวณประเทศอิตาลี

2.4. พัฒนาการด้านการเมืองการปกครอง

2.4.1. ในสมัยอารยธรรมกรีกปกครองแบบนครรัฐ

2.4.2. ในสมัยอารยธรรมโรมัน ใช้กฏหมาย12โต๊ะ

2.4.3. ในสมัยกลาง(ยุคมืด)ปกครองแบบระบบฟิวดัล

2.4.4. ในสมัยใหม่ มีการปกครองแบบ"รัฐชาติ"

2.4.5. ในปัจจุบัน เน้นเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

2.5. พัฒนาการด้านสังคมและวัฒนธรรม

2.5.1. สมัยฟิลดัล สังคมแบบพึ่งพาตนเอง

2.5.2. ขุนนางมีอำนาจสูงสด ได้รับอิทธิพลของศ.คริสต์

2.5.3. หลังสงครามโลกครั้งที่2 ชนชั้นกลางมีบทบาทมากขึ้น

2.5.4. เน้นความเท่าเทียมกันมากขึ้น

2.6. พัฒนาการด้านเศรษฐกิจ

2.6.1. ประสบความสำเร็จในการสำรวจทะเล

2.6.2. การยึดครองที่ดิน และทำให้การค้าขยยายตัว

2.6.3. มีการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยประเทศอังกฤษ

2.6.4. หลังสงครามโลกครั้งที่2 เริ่มเกิดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

2.6.5. ทำให้เศรษฐกิจของทวีปยุโรปเจริญก้าวหน้า

3. ทวีปอเมริกาใต้

3.1. ที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์

3.1.1. ตั้งอยู่ระหว่างมหาสมุทรแอตแลนติกกับแปซิกฟิก

3.1.2. มีคอคอดปานามาเป็นตัวเชื่อมระหว่างอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้

3.1.3. ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่ราบสูง

3.2. ความเป็นมา

3.2.1. เป็นที่อยู่ของชนพื้นเมืองอินเดียนแดงเผ่าต่างๆ

3.2.2. ในคริสต์ศตวรรษที่15 ชนเผ่าอินคาได้ก่อตั้งจักวรรดิของตนขึ้น

3.2.3. สเปนเข้าครอบครองในคริสต์ศตวรรษที่ 16

3.2.3.1. เพื่อกอบโกยแร่เงินทองคำ

3.2.3.2. เผยแพร่ศาสนาคริสต์

3.2.4. ต้นคริสต์ศตวรรษที่19ประเทศส่วนใหญ่ได้รับเอกราช

3.3. พัฒนาการด้านการเมืองการปกครอง

3.3.1. ลักษณะไม่ต่างจากประเทศพัฒนาในทวีปเอเชียและแอฟริกาสภาพการเมืองไม่มั่นคง

3.3.2. หลังได้รับเอกราช ถูกกลุ่มทหารยึดอำนาจ คือ พวกอดิลโย

3.3.3. เกิดรัฐประหารได้ง่าย

3.3.3.1. ประชากรขาดคุณภาพ

3.3.3.2. ขาดความรู้

3.3.3.3. ยากจน

3.3.3.4. ขาดความสนใจทางการเมือง

3.3.4. รูปแบบการปกครอง

3.3.4.1. ประชาธิปไตย

3.3.4.2. ประธานาธิบดี

3.3.4.3. รัฐสภา

3.4. พัฒนาการด้านเศรษฐกิจ

3.4.1. ช่วงที่ยังเป็นอาณานิคม ชาวยุโรปยึดครองดินแดนทั้งหมดเพื่อทำไร่เกษตรขนาดใหญ่

3.4.2. หลังได้รับเอกราช ประเทศส่วนใหญ่ยังยากจน

3.4.3. ในหลายประเทศประสบปัญหาช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนใจ

3.4.4. แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจด้วยการรับลัทธิสังคมนิยม

3.4.5. ปัจจุบันยังคงเน้นการผลิตในภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก

3.4.6. บางประเทศให้ความสำคัญกับการผลิตแร่เพื่อส่งออก

3.5. พัฒนาการด้านสังคมและวัฒนธรรม

3.5.1. ชาวอินเดียนเป็นชนพื้นเมือง

3.5.1.1. ยากจน

3.5.1.2. การศึกษาน้อย

3.5.1.3. ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

3.5.2. ชาวยุโรป

3.5.3. พวกเมสซิโตมีจำนวนมากที่สุด

3.5.4. มูแลตโต ผิวขาวกับนิโกร

3.5.5. แซมโบ อินเดียนแดงกับนิโกร

3.5.6. ประชากรส่วนใหญ่มีวัฒนธรรมแบบละตินอเมริกา

3.5.7. ภาษาราชการคือภาษาสเปน

4. ทวีปออสเตรเลีย

4.1. พัฒนาการของทวีปออสเตรเลีย

4.1.1. เป็นทวีปที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก

4.1.2. มี24เขตการปกครอง

4.1.3. ส่วนใหญ่อยู่ใต้การปกครองของต่างชาติ

4.2. ความเป็นมา

4.2.1. ชนพื้นเมืองดั้งเดิมคือ อะบอริจินี

4.2.2. พัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าคือ ชาวยุโรป

4.2.3. เจมส์ คุก คือผู้ที่ยึดออสเตรเลียเป็นอาณานิคม

4.2.4. อังกฤษใช้ออสเตรเลียเป็นที่รับโทษของนักโทษอังกฤษ

4.2.5. ชาวยุโรปเข้ามาตั้งถื่นฐานในออสเตรเลียมากขึ้น

4.3. พัฒนาการด้านการเมืองการปกครอง

4.3.1. อังกฤษส่งเสริมให้คนอังกฤษมาตั้งถิ่นฐาน

4.3.2. คนชนชั้นกลางนำความรู้มาพัฒนาออสเตรเลีย

4.3.3. จัดการเลือกตั้งแบบลงคะแนนเสียงลับครั้งแรกของโลก

4.3.3.1. ส.ส

4.3.3.2. ส.ว.

4.3.4. พระราชินีอลิซาเบทที่2 เป็นกษัตริย์

4.3.5. แบ่งการปกครองเป็น 6 รัฐ และปกครองตนเอง

4.3.5.1. นิวเซาท์เวลส์

4.3.5.2. เซาท์ออสเตรเลีย

4.3.5.3. แทสเมเนียกับเทร์ริทอรี

4.3.5.4. ควีนส์แลนด์

4.3.5.5. วิกตอเรีย

4.3.5.6. เวสเทิร์นออสเตรเลีย

4.4. พัฒนาการด้านสังคมและวัฒนธรรม

4.4.1. ประชากรออสเตรเลีย แบ่งเป็น3กลุ่ม

4.4.1.1. ชาวพื้นเมือง

4.4.1.2. ชาวผิวขาว

4.4.1.3. ชาวผิวเหลือง

4.4.2. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ

4.4.3. นับถือศาสนาคริสต์เป็นส่วนใหญ่

4.4.4. ปัจจุบันมีการผสมผสานวัฒนธรรมที่หลากหลาย

4.5. พัฒนาการด้านเศรษฐกิจ

4.5.1. อาชีพที่สำคัญที่สุดคือ การเลี้ยงสัตว์

4.5.2. สัตว์เศรษฐกิจคือ แกะพันธุ์เมอริโน

4.5.3. อาชีพเกษตรกรรมยังเป็นอชีพที่สำคัญ

4.5.4. อุตสาหกรรมและการค้าก็มีความเจริญก้าวหน้า

5. ทวีปแอฟริกา

5.1. พัฒนาการของทวีปแอฟริกา

5.1.1. มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจากทวีปเอเชีย

5.1.2. มีความล้าหลังกว่าทวีปอื่น

5.1.3. มีพื้นที่ที่เข้าถึงยาก

5.1.4. ประชากนส่วนใหญ่เป็นชาวผิวดำหรือเชื้อชาตินิกรอยด์

5.2. ที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์

5.2.1. ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทวีปยุโรป

5.2.2. ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง

5.2.3. มีรูปร่างกว้างใหญ่ มีทะเลทราย ไม่มีชายฝั่งเว้าแหว่ง

5.2.4. ภูมิอากาศแบบ ร้อนและแห้งแล้ง

5.2.5. อยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตร

5.2.6. ด้านภูมิประเทศไม่เอื้อต่อการสร้างความเจริญ

5.3. ความเป็นมา

5.3.1. ในอดีตทวีปแอฟริกาเคยเป็น"แหล่งอารยธรรมที่สำคัญโลก"

5.3.2. แม่น้ำไนล์คือแม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลก

5.3.2.1. ทำให้คนมาตั้งถิ่นฐานเป็นจำนวนมาก

5.3.2.2. ร่วมกันสร้างอารยธรรมที่สำคัญของโลก

5.3.2.3. บริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์มากในทวีปแอฟริกา

5.3.3. เคยเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณ คือ อารยธรรมอียิปต์

5.3.3.1. พีระมิด คือ ร่องรอยที่แสดงถึงตวามเจริญของอารยธรรมอียิปต์

5.3.3.2. สฟริงซ์ สัตว์ศักดิ์สิทธิ์มีหน้าที่ดูพีระมิด

5.3.4. ยุโรปได้ยึดประเทศต่างๆเป็นเมืองขึ้น

5.3.5. มีการนำชาวแอฟริกาไปขายเป็นทาสแก่ชาวอเมริกา

5.4. พัฒนาการด้านการเมืองการปกครอง

5.4.1. ในสมัยอียิปต์มีการปกครองโดย"ฟาโรห์"

5.4.2. มักมีปัญหาด้านการเมืองการปกครอง

5.4.2.1. ปัญหาการแบ่งแยกสีผิว

5.4.2.2. ปัญหาการต่อสู้ระหว่างชนเผ่า

5.5. พัฒนาการด้านสังคมและวัฒนธรรม

5.5.1. ประชาชนดั้งเดิมคือชาวนิกรอยด์

5.5.2. ชาวผิวขาวเป็นชาวอาหรับ คือชาวคอเคซยด์

5.5.3. ใช้มากกว่า1000ภาษา

5.5.4. นับถือศาสนาหลากหลาย

5.6. พัฒนาการด้านเศรษฐกิจ

5.6.1. มีเส้นทางเศรษฐกิจคือ คลองสุเอซ

5.6.1.1. ช่วยร่นระยะทางเดินเรือ ระหว่างเอเชีย ยุโรป แอฟริกา

5.6.2. ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ

5.6.2.1. ความยากจน

5.6.2.2. ความอดอยาก

5.6.2.3. เกิดจากปัญหาความแห้งแล้ง

5.6.3. อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่มีมูลค่ามหาศาลแต่ยังมีการสำรวจและการทำเหมืองแร่น้อย

6. ทวีปอเมริกาเหนือ

6.1. พัฒนาการของทวีปอเมริกาเหนือ

6.1.1. แบ่งตามสภาพสังคมและวัฒนธรรมเป็น 2 ส่วน

6.1.1.1. 1.แองโกลอเมริกา(เชื้อสายอังกฤษ)

6.1.1.2. 2.ละตินอเมริกา(เชื้อสายสเปนและโปรตุเกส)

6.1.2. แม่น้ำรีโอแกรนด์เป็นตัวแบ่งเขต

6.1.3. มีคลองปานามาเป็นแนวแบ่งเขต

6.2. ความเป็นมา

6.2.1. ผู้ค้นพบคือ คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส

6.2.2. ผู้ที่ค้นพบทวีปอเมริกาเหนือคือทวีปใหม่คือ อเมริโก เวสปุชชี

6.2.3. ชาวเอเชียอพยพจากไซบีเรียและมาตั้งถิ่นฐานก่อนชาวยุโรป

6.2.4. เป็นแหล่งอารยธรรม

6.2.4.1. แอชเท็ก

6.2.4.2. มายา

6.3. พัฒนาการด้านการเมืองการปกครอง

6.3.1. ดินแดนที่เคยตกเป็นอาณานิคมของ อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน

6.3.2. เกิดสงครามปฏิวัติอเมริกา(อังกฤษ vs อเมริกา)

6.3.3. หลังได้รับเอกราช เกิดความขัดแย้งรัฐเหนือกับรัฐใต้

6.3.4. เพราะทาสทำให้เกิดสงครามกลางเมือง

6.3.5. อับราฮัม ลินคอร์น ประกาศเลิกทาสในสหรัฐอเมริกา

6.4. พัฒนาการด้านสังคมและวัฒนธรรม

6.4.1. มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน

6.4.2. เป็นที่รวบรวมผู้อพยพจากดินแดงต่างๆ

6.4.3. ชนพื้นเมือง

6.4.3.1. เอสกิโม

6.4.3.2. อินเดียน

6.4.4. มีพวกเลือดผสมคือ

6.4.4.1. 1.เมสติโช

6.4.4.2. 2.มูแลตโต

6.4.4.3. 3.แซมโบ

6.5. พัฒนาการด้านเศรษฐกิจ

6.5.1. USA มีเศรษฐกิจรุ่งเรืองสุดในภูมิภาค

6.5.2. ประเทศเขตอเมริกากลางแถบทะเลแคริบเบียนส่วนใหญ่"ยากจน"

6.5.3. ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการทางทางการเมืองสังคมและเศรษฐกิจ

6.5.3.1. อิทธิพลจากสภาพภูมิศาสตร์

6.5.3.2. ระบอบการปกครอง

6.5.3.3. การเปลี่ยนแปลงจากเหตุการณ์ต่างๆ