ศาสตร์กษัตริย์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ศาสตร์กษัตริย์ by Mind Map: ศาสตร์กษัตริย์

1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.1. มีความรู้

1.2. มีคุณธรรม

1.3. มีความพอประมาณ

1.4. มีเหตุผล

1.5. มีภูมิคุ้มกันที่ดี

2. ๙ พระราชกรณียกิจ

2.1. ด้านการศึกษา

2.1.1. มูลนิธิอานันทมหิดล

2.2. ด้านการเกษตร

2.2.1. โครงการแกล้งดิน

2.2.2. โครงการฝนหลวง

2.3. ด้านการแพทย์

2.3.1. โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน

3. ทศพิธราชธรรม

3.1. ทาน

3.2. ความซื่อตรง

3.3. ความเที่ยงธรรม

3.4. ความไม่เบียดเบียน

3.5. ความอดทน

4. ๙ศูนย์พัฒนาอันเนื่องฯ

4.1. โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

4.2. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จ.จันทบุรี

5. เกษตรทฤษฎีใหม่

5.1. ๓๐% พื้นที่เก็บน้ำ

5.2. ๓๐% ปลูกข้าว

5.3. ๓๐% พืชสวน พืชไร่

5.4. ๑๐% ที่อยู่อาศัย

6. หลักการทรงงาน ๒๓ข้อ

6.1. ซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน

6.2. ขาดทุนคือกำไร

6.3. การพึ่งตนเอง

6.4. ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด

6.5. ทำงานอย่างมีความสุข