MP 05 SALUT I RISCOS DEL MEDI CONSTRUÏT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MP 05 SALUT I RISCOS DEL MEDI CONSTRUÏT by Mind Map: MP 05  SALUT I RISCOS  DEL MEDI CONSTRUÏT

1. UF1 SALUT I RISCOS DEL MEDI CONSTRUÏT

1.1. NF 1.1. Procediments d'inspecció en el medi construït

1.1.1. A1 Medi urbà i medi rural

1.1.1.1. 1. Medi urbà: espai, equipament, transport i vivenda

1.1.1.2. 2. Medi rural: espai, equipament, vivenda, impacte agrícola i ganader

1.1.2. A2 Principis de salubritat dels assentaments urbans i de les habitatges

1.1.3. A3 Programes

1.1.3.1. 1. Programes de gestió d'accidents

1.1.3.2. 2. Programes d'inspecció, vigilància i control

1.1.4. A4 Requeriments higiènic-sanitaris: generals i específics

1.1.4.1. Espais naturals

1.1.4.2. Aigües continentals

1.1.4.3. Atmosfera

1.1.4.4. Contaminació acústica

1.1.4.5. Medi marí

1.1.4.6. Residus

1.1.4.7. Sòl

1.1.5. A5 Censos i cartografia de llocs a identificar. Documentació

1.1.6. A6 Normes de qualitat de vivendes

1.1.7. A7 Normativa respecte el medi construït

1.2. NF 1.2. Procediments de control d'activitats MINP: molestes, insalubres, nocives i perilloses en el medi construït

1.2.1. A1 Tipus d'activitats MINP: molestes, insalubres, nocives i perilloses

1.2.1.1. Tècniques de disseny

1.2.1.2. Classificació de les activitats: directes i indirectes

1.2.1.3. Principal tipus d'activitats

1.2.2. A2 Procediment administratiu: tramitació i resolució de llicències

1.2.3. A3 Estudi de l'impacte ambiental. Tècniques correctores

1.3. NF 1.3. Anàlisi i mesures de paràmetres físico-químics en el medi construït

1.3.1. A1 Presa de mostra

1.3.2. A2 Conservació i transport

1.3.3. A3 Materials i instrumentació bàsica

1.3.4. A4 Anàlisi fisico-químic en el medi construït:

1.3.4.1. 1. Paràmetres significatius: temperatura, soroll, vibracions, velocitat de l'aire, valor del pH.

1.3.4.2. 2. Mètodes d'anàlisi físico-químic

1.3.5. A5 Anàlisi biològic i toxicològic

1.3.5.1. Compostos volàtils orgànics (COV) i biològics

1.3.5.2. Mètodes d'anàlisi biològics i toxicològics

1.4. NF 1.4. Programes de vigilància ambiental en el medi construït

1.4.1. A1 Efectes sobre la salut i el benestar de les condicions higiènic-sanitaris

1.4.2. A2 Malalties relacionades amb vivendes i establiments públics. Principal agents causants de malalties

1.5. NF 1.5. Projecte: L'Hospitalet. Ciutat sostenible i saludable