CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG by Mind Map: CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG

1. VĂN HÓA

2. CHẾ ĐỘ CHUYÊN CHẾ CỔ ĐẠI

2.1. CHÍNH TRỊ

2.1.1. BỘ MÁY NHÀ NƯỚC

2.1.2. QUYỀN LỰC CỦA VUA

2.2. XÃ HỘI

2.2.1. QUÝ TỘC

2.2.2. NDCX

2.2.3. NÔ LỆ

3. SỰ HÌNH THÀNH

3.1. ĐIỀU KIỆN HÌNH THÀNH

3.1.1. KTXH

3.1.1.1. KINH TẾ

3.1.1.2. XÃ HỘI

3.1.2. TỰ NHIÊN

3.1.2.1. NƠI HÌNH THÀNH LƯU VỰC SÔNG LỚN

3.1.2.2. THUẬN LỢI

3.1.2.3. KHÓ KHĂN

3.2. CÁC QUỐC GIA

3.2.1. AI CẬP

3.2.2. LƯỠNG HÀ

3.2.3. TRUNG QUỐC

3.2.4. ẤN ĐỘ